หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล


หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล หมายถึง การวางแผนประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานหรือสมาชิกต่าง ๆ ขององค์กร

บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ หนึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากมายรายล้อมอยู่ ทั้งในด้านของบุคคล ทรัพยากร หรือชิ้นงานต่าง ๆ ในองค์กร ดังนั้นแล้วจึงเป็นงานหนักของฝ่ายบุคคลที่จำเป็นจะต้องวางแผนในการจัดการบุคคลที่ทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เข้าใจถึงโครงสร้าง และผลที่จะเกิดขึ้น ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

[rabbitads slug=glossary-business]