หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล


หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล หมายถึง การวางแผนประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานหรือสมาชิกต่าง ๆ ขององค์กร

บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ หนึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากมายรายล้อมอยู่ ทั้งในด้านของบุคคล ทรัพยากร หรือชิ้นงานต่าง ๆ ในองค์กร ดังนั้นแล้วจึงเป็นงานหนักของฝ่ายบุคคลที่จำเป็นจะต้องวางแผนในการจัดการบุคคลที่ทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เข้าใจถึงโครงสร้าง และผลที่จะเกิดขึ้น ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

หลักการวางแผนสวัสดิการแผนประกันสุขภาพกลุ่ม

วิเคราะห์แผน และเปรียบเทียบ

ทำความเข้าใจกับองค์กรของตน วิเคราะห์องค์ประกอบ ลักษณะขององค์กรพร้อมเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาประกันสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับองค์กรมากที่สุดทั้งสำหรับตัวองค์กร และพนักงาน

เลือกบริษัท

การวางแผนประกันสุขภาพกลุ่มไม่ได้แค่มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายด้านในองค์กร แต่ยังรวมไปถึงนอกองค์กร เช่น การเลือกบริษัทประกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเลือกบริษัทประกันให้ที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และความต้องการสอดคล้องกับองค์กรของเรามากที่สุด

ดำเนินการ

เมื่อได้แผนงานจากการทำความเข้าใจถึงองค์กรของตัวเองอย่างถ่องแท้ และได้สรรหาบริษัทประกันที่มีเป้าหมายตรงกันกับองค์กรแล้ว ก็ถึงขั้นที่เราจะนำแผนงานดังกล่าวมาใช้งานจริง โดยติดตามดูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไม่เกิดการตกหล่นในด้านรายละเอียด หรือช่องว่างขึ้น

สื่อสารภายใน

การที่แผนงานจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาการสื่อสารกับพนักงานภายในเพื่อทำความเข้าใจ และคลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนงานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ประเมินผล

หลังจากได้นำแผนงานไปใช้จริงแล้ว ก็ต้องมีการติดตามและประเมินผล ว่าแผนงานที่ได้เลือกมาใช้ดังกล่าว ได้ประโยชน์ตรงกับความต้องการของบริษัทหรือไม่ และจะสามารถเดินหน้าต่อไปในอนาคตที่บริษัทจะเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกได้หรือไม่เพื่อนำมาประเมินผลและพัฒนาต่อไปในอนาคต