หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล


หลักการวางแผนประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับฝ่ายบุคคล หมายถึง การวางแผนประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานหรือสมาชิกต่าง ๆ ขององค์กร