ที่ปรึกษากฎหมาย


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ และควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อช่วยให้คำแนะนำกรณีต่างๆ

กฎหมายธุรกิจ เป็นเรื่องซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจ เพราะ มันมีหลายเรื่องให้ต้องกังวลสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเรื่อง ลิขสิทธิ์งานต่างๆ การจดสิทธิบัตร

 • กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาการเช่าพื้นที่

 • กฎหมายแรงงาน เช่น สัญญาจ้างงาน การประกันอุบัติเหตุการจ่ายค่าจ้างของลูกค้า

เมื่อธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ แม้แต่ลูกจ้างประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ก็จะเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนระบบไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2

[rabbitads slug=glossary-business]

 • การต้องติดต่อ ตกลง หรือเจรจาด้านธุรกิจกับบุคคลภายนอก แล้วมีความกังวลว่าจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบด้านกฏกหมายกับคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ เป็นต้น

 • การที่ลูกจ้างของธุรกิจทำการทุจริต เช่น ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง เป็นต้น

 • การติดต่อกับหน่วยงานาราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับุรกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง

 • การดำเนินการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างแรงงาน

 • ลูกหนี้ผิดชำระหนี้ หรือถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นปัญหาที่ทุกธุรกิจต้องประสบพบเจอไม่อันใดก็อันหนึ่งอย่างแน่นอน นั่นเป็นสาเหตุที่ทุกธุรกิจจะต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายไว้คอยจัดการเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการไปอย่างราบรื่น

 • การให้คำแนะนำกับหน่วยงานขององค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย

 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญัติ คำสั่ง กฏระเบียบข้อบังคับและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

 • การร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่องค์กร หรือหน่วยงานต้องการ

 • การตีความเรื่องลิขสิทธิ์หน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ

 • ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับทนายความประจำสถานประกอบการ ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆ ในชั้นศาล