ประกันภัยอาคารทรัพย์สินและอุบัติเหตุสำหรับภาคธุรกิจ


ประกันภัยที่จะช่วยรองรับการคุ้มครองในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่ออาคารทรัพย์สินที่ได้ทำประกันเอาไว้โดยสามารถประเมินเป็นวงเงินได้