ประกันภัยอาคารทรัพย์สินและอุบัติเหตุสำหรับภาคธุรกิจ


ประกันภัยที่จะช่วยรองรับการคุ้มครองในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่ออาคารทรัพย์สินที่ได้ทำประกันเอาไว้โดยสามารถประเมินเป็นวงเงินได้

แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ละครั้งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ ทั้งที่ดินโรงงาน เครื่องจักร อาคาร รวมถึงของตกแต่งสำนักงาน แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจจะมีความลื่นไหลไปได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ดำเนินธุรกิจทุกท่านจึงควรมีการทำประกันสำหรับภาคธุรกิจไว้ เพื่อความคุ้มครองในด้านต่างๆ เช่น ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ เป็นการทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการจากอัคคีภัย โดยจะคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้

  • ไฟไหม้ รวมถึงความเสียหาซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากไฟไหม้ อย่างเช่น ความเสียหายจากควันไฟ น้ำที่ใช้ดับไฟ
  • ความเสียหายจากฟ้าผ่า
  • การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

การเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารทรัพย์สิน คือการคุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือไปจากอัคคีภัย อย่างเช่นภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยจะคุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้

[rabbitads slug=glossary-business]

  • คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอามาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้มีการระบุยกเว้นในกรมธรรม์
  • ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือไฟป่า ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน
  • อุบัติเหตุอื่นๆ เช่นสินค้าหล่นจากสต๊อกเครื่องจักรเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือการทำประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดการทำประกันธุรกิจหยุดชะงัก จะคุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า(รายได้) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง เป็นผลจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินได้ดังเดิม

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น กับร้านค้าหรือโรงงานขนาดเล็กก็ไม่ควรประมาท ทำประกันภาคธุรกิจไว้เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินด้วยเช่นกัน