ประกันภัยเหตุก่อการร้าย


ประกันภัยเหตุก่อการร้าย คือ ประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีการเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้น

ประกันภัยเหตุก่อการร้าย คือ ประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีการเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้น ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อบริษัทหรือองค์กรของท่าน

ในยุคสมัยปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ มีเหตุการณ์การก่อการร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในหลากหลายแห่งทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะพามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน จิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมาให้แล้วยัง ส่งผลต่อธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประกันภัยเหตุก่อการร้าย จึงมุ่งที่จะลดความเสี่ยงของตัวบริษัทหรือองค์กรด้านก่อการร้ายลง พร้อมทำให้**พนักงาน** ลูกค้า หรือสาธารณชนเข้าใจถึงความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ ประเมินผล และคาดเดาความเสี่ยง โอกาสที่ภัยอันตรายจะเกิดขึ้น โดยประกันภัยเหตุก่อการร้ายไม่ว่าจะในกรณีของการคุ้มครองในประเทศเดียวหรือทั่วโลก มีความครอบคลุมและคุ้มครองเป็นตัวอย่างด้านต่าง ๆ ดังนี้

[rabbitads slug=glossary-business]

  • ความเสียหายด้านทรัพย์สิน และการหยุดชะงักของธุรกิจ
  • ความเสี่ยงในการก่อสร้าง เช่น การเริ่มต้นธุรกิจที่ล่าช้า
  • การก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม
  • ความรุนแรงทางการเมือง เช่น การก่อจลาจล การปฏิวัติ สงครามหรือสงครามกลางเมือง เป็นต้น
  • ความบกพร่องของลูกจ้าง
  • ความบกพร่องของบุคคลที่สาม
  • ความบกพร่องของสาธารณะ

นอกจากนี้แล้ว การทำประกันภัยเหตุก่อการร้ายกับบริษัทประกันบางแห่ง ยังมีการทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการก่อการร้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีพื้นใดบ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุไม่สงบหรือการก่อการร้าย ช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อบุคคล และการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การลดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ลดความเสี่ยง และตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างถูกวิธีในที่สุด