การประกันภัยอุบัติเหตุ


การประกันภัยอุบัติเหตุ คือ การประกันภัยบุคคล ทรัพย์สิน หรือ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก การสูญเสีย และการประกันภัยต่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล