ประกันภัยไม่เต็มปี คืออะไร


ประกันภัยรถยนต์แบบไม่เต็มปีคืออะไร เป็นยังไง ทำได้อย่างไร

ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่ผู้เอาประกันทำกับบริษัทประกันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์แบบเต็มปี คือ มีระยะเวลาคุ้มครองเต็ม 1 ปี หรือ 365 วัน ก่อนที่ระยะเวลาประกันดังกล่าวจะหมดลง

ผู้เอาประกันก็จะต้องแจ้งบริษัทประกันล่วงหน้า หากว่าเราจะต้องการต่อประกันรถยนต์เพื่อให้ระยะเวลาของความคุ้มครองนั้นต่อเนื่องกันไปโดยที่ไม่มีการขาดตอน

ข้อกำหนดได้ระบุไว้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีไม่ได้ หากต้องการขยายระยะเวลาการเอาประกันภัยในยาวกว่านั้นก็สามารถทำได้ โดยให้แจ้งกับบริษัทประกันและบริษัทจะจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อขอขยายระยะเวลาการเอาประกันออกไปอีกได้

แต่ระยะเวลาจะขยายออกไปได้ต้องสูงสุดแค่ไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

ข้อกำหนดที่ว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีไม่ได้ หมายความว่าเราสามารถทำประกันภัยน้อยกว่า 1 ปี หรือประกันภัยไม่เต็มปีก็ได้ ผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้กับบริษัทประกันว่าเราต้องการทำประกันภัยแบบระยะสั้น ไม่เต็มปี และถ้าต้องการทำประกันภัยรถยนต์ช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ให้แจ้ง บริษัทประกันจะคำนวณค่าเบี้ยประกันโดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันระยะสั้นตามที่กำหนดไว้ในตาราง ยกเว้นกรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและแจ้งเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่เอาประกันให้คำนวณโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่จะใช้ในการคำนวณกรณีประกันภัยไม่เต็มปีนั้นก็มีดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น หากค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เต็มปี เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท แต่ว่าเราจะต้องการทำประกันภัยไม่เต็มปีก็ให้ดูว่าระยะเวลาที่เราเอาประกันภัยนั้นเป็นกี่วัน เช่น หากจำนวนวันที่เอาประกันภัย คือ 180 วัน ตามตารางให้คิดอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นร้อยละ 62 ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี ค่าเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายสำหรับการประกันภัยระยะสั้น 180 วัน หรือประกันภัยไม่เต็มปี จำนวนเงินก็จะเท่ากับ 62/100 x 10,000 = 6,200 บาท

การประกันภัยไม่เต็มปีนี้เหมาะสำหรับทั้งเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการใช้รถยนต์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เช่น 3 เดือน 6 เดือน และหลังจากนั้นก็อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์อีก จึงไม่อยากต้องเสียค่าเบี้ยประกันทั้งปีหรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ แต่ต้องการยืมรถยนต์ของเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาใช้และต้องการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองในช่วงที่เรายืมรถเขามาใช้นี้

เราก็สามารถเลือกซื้อประกันแบบระยะสั้นนี้ได้ค่ะ โดยแจ้งบริษัทประกันได้เลยว่าต้องการซื้อประกันกี่วัน กี่สัปดาห์หรือกี่เดือน ค่าเบี้ยประกันก็จะถูกคำนวณตามนั้นและหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อเสนอของประกันภัยไม่เต็มปี สนใจอยากทำประกันรถยนต์ กับ rabbit finance แล้วใช่ไหมคะ อย่ารอช้าค่ะ รีบมาทำประกันรถยนต์กันเร็ว