การจับกุม


การจับกุม : หมายถึงวิธีกักขัง หน่วงเหนี่ยว ซึ่งการจับกุมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการจับกุม