การจับกุม


การจับกุม : หมายถึงวิธีกักขัง หน่วงเหนี่ยว ซึ่งการจับกุมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งการจับกุม

การจับกุม คือ การถูกกักขัง หรือหน่วงเหนี่ยว โดยผู้ที่ถูกจับกุมกระทำความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ ซึ่งผู้ที่จับกุมต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจทางกฎหมาย มีหมายศาลที่ได้รับอนุญาติให้จับกุมได้ หรือที่เรียกว่า "เจ้าพนักงาน"

จุดประสงค์ของการจับกุมคือต้องการคำให้การเกี่ยวกับสิ่งที่ละเมิดกฎหมายไป หรือป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายซ้ำสอง โดยผู้ถูกจับกุมจะมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และผู้ถูกจับกุมมีสิทธิ์ที่จะใช้ทนายความช่วยเหลือในขั้นตอนของกฎหมายได้เหมือนกัน

อย่าง การชน แล้วหนี มีโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ระบุว่า ใครก็ตามทำการขับขี่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ต้องหยุดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสมควร และแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานทันที

ถ้าหาก ผู้ขับขี่รถยนต์ ทำการหลบหนี หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าพนักงานมีสิทธิ์ยึดรถยนต์จนกว่าคดีจะสิ้นสุด หรือได้ทำการจับกุมผู้ขับขี่ได้แล้ว

[rabbitads slug=glossary-cars]