กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งการจราจรติดขัด


ประเทศไทยครองอันดับ1 ประเทศที่รถติดอันดับหนึ่งในโลก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร