ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับการทำประกันภัยรถยนต์คืออะไร


ผลประโยชน์ คือ เงินหรือบริการที่ได้รับจากการประกันภัย

การทำประกันภัยรถยนต์ผลประโยชน์ที่ได้หลัก ๆ จะได้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อน คือ ผู้เอาประกันภัย สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เอาประกันภัยจะมีรายจ่ายที่แน่นอนแค่เพียงค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์รายปี หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันขึ้น บริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์* จะเป็นผู้เข้ามาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหตุไม่คาดฝันนั้น ความคุ้มครองครอบคลุมค่าเสียหายอะไรบ้างขึ้นอยู่กับประเภทประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเลือกทำ

ผลประโยชน์ของประกันรถยนต์ที่เห็นได้ชัด

ในยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เรามักจะตกใจและไม่รู้จะทำอย่างไร การทำประกันภัยทำให้เราอุ่นใจได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกพนักงานของบริษัทประกันภัยมาช่วยตรวจสอบที่เกิดเหตุ และช่วยเหลือในเบื้องต้น ทำให้ได้รับความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาในการโต้เถียงกันในกรณีหาผู้ที่เป็นฝ่ายผิด หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายแทนให้ หากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย และซ่อมรถยนต์ให้กับผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะใช้งานได้เหมือนเดิม และบริษัทประกันภัยจะไปเรียกเก็บค่าเสียหายจากคู่กรณีแทนผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ การทำประกันภัยรถยนต์ ยังมีประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยที่ซื้อรถยนต์โดยการผ่อน ผู้ขายจะให้ผู้ซื้อรถยนต์ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยให้ผู้ขายรถยนต์เป็นผู้รับประโยชน์ทำให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งมีรายได้น้อยมีความมั่นใจขึ้น หากเกิดเหตุที่ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งทางร่างกาย ทรัพย์สินและรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี บริษัทประกันภัยจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทน

[rabbitads slug=glossary-cars]

ผลประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทน หรือตัวกลางของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ดังนั้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือ ทำให้กิจการงานของทั้งผู้เอาประกันภัยและคู่กรณียังคงดำเนินต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงักและธุรกิจประกันภัยเองเมื่อมีการประกันภัยมากขึ้น ทำให้มีการจ้างงาน คนมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความมั่งคงต่อสังคมและประเทศชาติ

ผลประโยชน์ที่ได้รับต่อสังคมและประเทศชาติ

การประกันภัยรถยนต์สร้างความอุ่นใจให้กับคนในสังคม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีบริษัทประกันภัยมาดูแล และคอยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยยังเป็นรูปแบบของการออมรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการบังคับผู้เอาประกันให้เก็บออม นำเงินรายได้ที่หามาได้มาไว้กับบริษัทประกันภัยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเงินที่นำมาไว้กับบริษัทประกันภัยส่วนนี้ เรียกว่า เบี้ยประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนให้ออกดอกออกผล และเป็นการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทำประกันภัยรถยนต์มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะเลือกประเภทของการทำประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ยังคงต้องขับรถด้วยความไม่ประมาท เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อตนเองและทรัพย์สิน ทั้งของผู้เอาประกันภัยและของคู่กรณีด้วย

เห็นข้อดีของการทำประกันรถยนต์แล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมมาซื้อประกันรถยนต์กับทาง rabbit finance นะคะ