ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง


ประเภทประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ