รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย


เอกสารสำคัญที่ผู้ซื้อประกันรถยนต์ทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้กับตัวเองเพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงกับบริษัทประกันต่างๆ

กรมธรรม์ประกันภัย เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะออกให้กับผู้ขับขี่ที่เป็นผู้เอาประกัน โดยหลังจากตกลงในเรื่องของประเภทและเงื่อนไขในการประกันภัยรวมถึงรับ ชำระค่าเบี้ยประกันภัย เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยก็จะส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับเราภายในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีรายละเอียดในเรื่องของความคุ้มครองที่ประกันภัยครอบคลุมให้ รวมถึงวงเงินคุ้มครองประกันภัยในกรณีต่าง ๆ ด้วย ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีดังนี้

  • เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยเอาไว้ใช้กรณีอ้างอิงเพื่อสอบถามข้อมูลหรือกรณีเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น

  • ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ผู้เอาประกัน

  • ชื่อผู้ขับขี่ กรณีระบุผู้ขับขี่หรือหากไม่ระบุ ก็จะกำหนดไว้ว่า ไม่ระบุผู้ขับขี่

  • ระยะเวลาเอาประกันภัยวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดกรมธรรม์

  • รายละเอียดของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น เลขทะเบียนรถ เลขตัวถัง ปีของรถ แบบตัวถังและจำนวนที่นั่ง

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยแยกเป็นกรณี เช่น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย

  • สูญหายหรือไฟไหม้ รวมถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยจะระบุเป็นกรณีและวงเงินคุ้มครอง เช่น ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกัน 800,000 บาทต่อครั้ง รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ 800,000 บาท หรือการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท เป็นต้น

  • ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และส่วนลดประวัติดีหรือส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี (ถ้ามี)

  • ระบุชื่อนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัยรถยนต์กรณีซื้อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย

[rabbitads slug=glossary-cars]

เมื่อเราได้รับ กรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแล้ว ควรอ่านข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้องตรงตามความเข้าใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราคุยไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ นอกจากเอกสารที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ก็จะมีเอกสารที่เป็นรายละเอียดเงื่อนไขของการประกันภัยที่แนบมาด้วย เราก็ควรเปิดอ่านทำความเข้าใจในเอกสารนั้น เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีการเคลมขึ้น ความเข้าใจของเราและบริษัทประกันภัยจะได้ถูกต้องตรงกันไม่มีปัญหาในภายหลังเมื่อได้ทำประกันภัยไปแล้ว

บริษัทประกันภัยจะส่งกรมธรรม์ประกันภัยมาให้เราเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และมีอีกฉบับหนึ่งที่เหมือนกันเก็บไว้กับบริษัทเมื่อมีกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ต้องมีการเคลมขึ้น ก็จะมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ตรงกัน

เนื่องจาก กรมธรรม์ประกันภัยเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ จึงควรเก็บไว้ให้ดีคนส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้ใต้ลิ้นชักในรถยนต์ เผื่อมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้สามารถหยิบขึ้นมาดูได้ทันทีก็สามารถทำได้ แต่ต้องอย่าลืมที่จะถ่ายเอกสารกรมธรรม์เก็บไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานสักฉบับหนึ่งด้วยก็จะดี เพราะหากกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้เกิดความเสียหายทั้งคัน กรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่เก็บไว้ในรถยนต์ก็จะสูญหายหรือถูกไฟไหม้ไปด้วย จะได้มีเอกสารสำเนาไว้อ้างอิงกับบริษัทประกันภัย