เมื่อรถยนต์ประสบมหันตภัยประกันจะคุ้มครองหรือไม่


การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์