ความเสียหาย


ความเสียหาย : คือวัตถุที่ถูกทำให้พังจากแรงกระแทก และกระทบกระเทือนจนวัตถุชิ้นนั้นเสื่อมสมรรถภาพ หรือพังยับเยินจนได้รับความเสียหาย

ความเสียหาย หมายถึง สิ่งของที่มีสภาพใช้การไม่ได้บางส่วนจนต้องซ่อมแซม หรือพังเละเทะจนนำกลับมาใช้ไม่ได้ โดยความเสียหายเกิดจากแรงกระแทกอย่างแรง ส่งผลให้วัตถุชิ้นนั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน ซึ่งสภาพอันใช้การไม่ได้ มีผลจากวัตถุชิ้นอื่นมากระทบ หรือเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ละเลย

และตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย ระบุว่า ความเสียหายต่อรถยนต์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตลอดระยะเวลาที่ถือประกันภัยกับบริษัทนั้น รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่อยู่ในรถ โดยค่าเสียหายที่ได้รับจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันที่ถูกระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  • ความเสียหายโดยสิ้นเชิง

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบเต็มจำนวนของเงินเอาประกันภัย ความเสียหายโดยสิ้นเชิงหมายถึงรถยนต์มีความเสียหายเกิน 70% ของตัวรถ ไม่สามารถซ่อมรถให้คืนสภาพเดิมได้แล้ว ซึ่งผู้ถือประกันต้องโอมกรรมสิทธิ์ให้รถยนต์ให้กับบริษัทประกันทันทีและ ความคุ้มครองรถยนต์ คันนั้นก็จะสิ้นสุดลง

  • ความเสียหาย

รถยนต์ที่เสียหายแต่ไม่ถึง 70 % ของตัวรถ หรือสามารถซ่อมกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้ เปลี่ยนรถยนต์ที่มีสภาพเดียวกันได้ หรือชดใช้เงินแทนความเสียหาย โดยการซ่อมรถยนต์ หรือกำหนดวงเงินที่ชดใช้ไม่ได้ ทางบริษัทประกันจะจัดซ่อมโดยอู่กลางกรมประกันภัยที่นายทะเบียนจัดตั้งขึ้น ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริษัทประกันและผู้เอาประกันว่าจะตกลงกันให้ลงเอยแบบใด