เอกสารแนบท้าย


เอกสารแนบท้าย หมายถึง รูปแบบของการคุ้มครองเพิ่มเติมที่ทางบริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะนำเสนอให้กับผู้เอากรมธรรม์ทั้งหลาย

การทำประกันภัยรถยนต์จะมี 2 ชนิด คือ ประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ การประกันภัยภาคบังคับหรือที่เรียกติดปากกันว่า ประกัน พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยที่บังคับให้รถทุกคันต้องทำเพื่อคุ้มครองบุคคลที่สามที่ประสบภัยอันเกิดจากรถของเราเป็นเหตุ โดยจะมีค่าเบี้ยประกันและตารางความคุ้มครอง ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจก็จะเป็นการสมัครใจทำประกันภัยเองไม่มีใครบังคับ เพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม การทำประกันภัยแบบสมัครใจก็มีหลายประเภทให้เลือก ทั้งประกันชั้น 1, 2, 3 ,2+ และ 3+

การทำประกันภัยแบบสมัครใจนี้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์หลักจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกจะเป็นความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกัน ส่วนที่สอง คือ ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์ที่เป็นบุคคลที่สามจากการใช้รถของผู้เอาประกัน ความคุ้มครองนี้จะมีวงเงินคุ้มครองมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการทำประกันในแต่ละประเภทและแต่ละบริษัทด้วย

หากผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มเติมไปจากความคุ้มครองในกรมธรรม์หลัก เพราะคิดว่าความคุ้มครองจากกรมธรรม์หลักไม่เพียงพอ ก็สามารถซื้อประกันภัยเพิ่มได้

โดยความคุ้มครองที่เพิ่มเติมนี้จะระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญากรมธรรม์ ความคุ้มครองที่จะให้เลือกซื้อประกันเพิ่มได้ โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา ก็จะมีดังนี้

[rabbitads slug=glossary-cars]

เป็นการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

เป็นการซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารกำลังขึ้นหรือลงจากรถคันที่เอาประกันไว้ด้วย

เป็นการซื้อความคุ้มครองการประกันตัวผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ กรณีเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีอาญา หากซื้อประกันเพิ่มในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ด้วย บริษัทประกันจะทำหน้าที่ประกันตัวผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ตามวงเงินที่เอาประกันไว้

ไม่มีใครทราบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นได้ การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ไว้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมก็จะทำให้เราขับขี่ได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น และอย่างน้อยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริง ๆ เราก็มีเงินชดเชยจากบริษัทประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ไม่เพียงแต่ตัวทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ของเราและคู่กรณีจะเกิดความเสียหายเท่านั้น แต่ชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งโดยสารมาในรถยนต์ทั้งสองคันก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ด้วย อาจมีการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต

การเลือกซื้อประกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญาก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วย