ความสำคัญ ของ ค่าเสียหายส่วนแรก


ค่าเสียหายส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น ในการประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายที่ 1000 บาท/ครั้ง