เหตุสุดวิสัย ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์


เหตุสุดวิสัย คือ เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ได้และปราศจากความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น น้ำท่วม พายุทอร์นาโดถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น