เมื่อต้องการยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำอย่างไรได้บ้าง


วิธีการยกเลิกกรมธรรม์ มีสองรูปแบบ มีเงื่อนไขที่ต่างกัน ข้อบังคับและกติกาที่ต่างกัน

บริษัทประกันภัยรถยนต์และผู้เอาประกันภัยรถยนต์สามารถยกเลิกการทำประกันภัยรถยนต์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย การยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้กับทั้งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในกรณีที่บริษัทประกันภัยรถยนต์เป็นผู้บอกเลิก บริษัทประกันภัยรถยนต์จะต้องส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับผู้เอาประกันภัยโดยบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

โดยส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้กับบริษัทประกันภัยเป็นที่อยู่ที่แจ้งไว้ครั้งสุดท้าย บริษัทประกันภัยต้องคืนเบี้ยประกันรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนวันที่เหลือพร้อมทั้งคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

บริษัทประกันภัยไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือคู่กรณี ยกเว้นจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อน แล้วให้กับผู้เอาประกันภัย และนายทะเบียน เช่น บริษัทประกันภัยส่งหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัยลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ผู้เอาประกันภัยได้รับหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ณ วันพ้นกำหนด 15 วัน คือ วันที่ 9 กันยายน 2558 ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยนับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ครบกำหนดระยะเวลาทำประกันภัยที่กำหนดไว้เดิม

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายขอยกเลิกกรมธรรม์ ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยการทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับใช้ ณ วันที่บริษัทประกันภัยได้รับหนังสือจากผู้เอาประกันภัยหรือวันที่ระบุในหนังสือบอกเลิก โดยเลือกวันที่เป็นวันหลังสุดบริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราการคืนที่ระบุไว้ ในกรณีที่เป็นการประกันภัยแบบกลุ่มและมีการลดจำนวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตามรายวัน

หากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 1 มกราคม 2559 โดยได้ทำหนังสือบอกเลิกส่งให้บริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษรลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เมื่อหนังสือการยกเลิกกรมธรรม์มาถึงบริษัท กรมธรรม์มีผลยกเลิกทันที กรมธรรม์มีผลคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 3 เมษายน 2558 โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 93 วัน

ดังนั้น บริษัทประกันภัยจะต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือตามตารางที่ระบุไว้ คือ 50% ของค่าเบี้ยประกันภัยทั้งปี หากผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปีสุทธิ 15,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท โดยรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

นอกจากนี้ยังมีกรณีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการทำประกันภัยต่อ ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยฝ่ายใดจะเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์ก็ได้

บริษัทประกันภัยรถยนต์ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนหรือตัวกลางที่คอยดูแลและช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย หากตัวแทนจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยทำงาน หรือบริการไม่ถูกใจ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำเรื่องขอยกเลิกการทำประกันรถยนต์กับบริษัทนั้นได้