การโอนรถยนต์คืออะไร


การโอนรถยนต์คือการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายเปลี่ยนมือใหม่