ความคุ้มครองที่ไม่มีคู่กรณีเป็นอย่างไร ที่นี่เลย!


ทำอย่างไรเมื่อเราประสบอุบัติเหตุ โดยที่ไม่มีคู่กรณี

ในแง่ของ ประกันภัยรถยนต์ ปกติแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์มักเป็นการเกิดขึ้นแบบมีคู่กรณี คือ มีรถยนต์ของฝ่ายที่เป็นผู้ขับประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และคู่กรณีที่เป็นรถยนต์คันที่เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้เป็นผู้ผิด ฝ่ายของรถยนต์ที่เป็นผู้ขับประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทีนี้มาถึงคำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทีไม่มีคู่กรณี มีหลายท่านสงสัยว่าหากไม่มีคู่กรณี เช่น ชนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือถูกชนแล้วหนี แบบนี้จะสามารถเคลมประกันรถยนต์หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทีไม่มีคู่กรณีนี้ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่เป็นประกันภัยภาคบังคับให้ความคุ้มครองค่ะ โดยความคุ้มครองภายใต้ประกัน พ.ร.บ. จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

  • ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดเป็นผู้ประสบภัย กรณีนี้ความคุ้มครองที่ได้จะไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น คือ หากบาดเจ็บวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 15,000 บาท เสียชีวิตได้ค่าปลงศพ 35,000 บาท แต่หากเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้เงินชดเชยตามค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท

  • ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสารหรือเป็นบุคคลที่อยู่ภายนอกรถ กรณีนี้หากบาดเจ็บได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

[rabbitads slug=glossary-cars]

ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทีไม่มีคู่กรณี

สำหรับประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.นี้ จะเห็นว่าเงินชดเชยจะได้แค่เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเคลมค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้

เนื่องจากไม่มีคู่กรณีที่ บริษัทประกันภัย จะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ จึงต้องถือว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยต้องเป็นฝ่ายรับผิดไปตามกฎหมายด้วย

สำหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นในความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทีไม่มีคู่กรณีนี้ ตัวผู้ประสบภัยหรือทายาทจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยให้เตรียมหลักฐานดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัย
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
  • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาใบแจ้งความของสถานีตำรวจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของทายาท (กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต)

*เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมก็ให้นำไปยื่นเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ บริษัทประกันภัยที่เราซื้อประกัน พ.ร.บ. ไว้ แต่หากมีปัญหากับบริษัทประกันไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นเอกสารเพื่อรอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ บริษัท กลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยแทนได้

สำหรับบริษัท กลางผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2540 เพื่อทำหน้าที่ในการรับคำร้อง รวมถึงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. แทน บริษัทประกัน ด้วย ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากประกันภัยรถ