ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคืออะไร


ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ ประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันทางทะเลและขนส่ง