ประกันวินาศภัย คืออะไร?


วินาศภัย หมายถึง สัญญาการประกันภัยที่ทางผู้รับประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย