การสมัครสอบ และ ข้อสอบ คปภ


เงื่อนไขการสมัครสอบนายหน้าและตัวแทนขายประกันที่ คปภ.เป็นผู้กำหนด

การสอบ คปภ. คือ..?

การสอบคปภ. หรือ การสอบนายหน้าขายประกัน เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เป็นการสอบที่สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความรู้ในการขอรับใบตัวแทนเป็นนายหน้า หรือ ตัวแทนขายประกัน ซึ่งการสอบวัดความรู้นั้นจะประกอบไปด้วย ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ ได้แก่

1.วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 10 ข้อ

2.วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน 20 ข้อ

3.วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 จำนวน 20 ข้อ

4.วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 70 ข้อ

ข้อสอบ คปภ.จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. การสอบตัวแทนประกันชีวิต

2. การสอบนายหน้าประกันชีวิต

และสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบนายหน้าขายประกัน สามารถเข้าไปดูประกาศ วันที่ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่ เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิต สำหรับคนที่สนใจสอบนายหน้าประกันชีวิต สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ สมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.org

การสมัครสอบนายหน้าขายประกันกับ คปภ. สามารถสอบได้ทั้งปี เนื่องจากคปภ.ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบ

สามารถสอบได้ทั้งส่วนกลาง (ศูนย์สอบคปภ.ในกรุงเทพ) เช่น สนง.คปภ. ถ.รัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) , สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี) และ ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา

และ สำนักงาน คปภ.ส่วนภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ อุดรธานี นครราชสีมา นครปฐม สุราษฎานี สงขลา

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

• ผู้สมัครสอบต้องทำการยืนยันสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งจะถูกยกเลิก

• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

การจะเป็นนายหน้าขายประกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องผ่านหลายขั้นตอน กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ rabbit finance เองก็เช่นกัน กว่าเราจะสามารถมาขายประกันรถยนต์ได้อย่างทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นหากคุณซื้อประกันรถยนต์กับ rabbit finance ละก็ รับรองว่าไว้ใจ ปลอดภัยแน่นอนค่ะ