ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คืออะไร


ตารางกรมธรรม์ประกันภัย : เป็นสิ่งที่ระบุเงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้ถือประกันจะได้รับ หรือแจกแจงข้อมูลของความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น