จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์แพง เพราะอะไร?


ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลถึงค่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายให้บริษัทประกันในแต่ละปี