ขอบเขต อาณาเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์ เป็นอย่างไร


ประกันภัยรถยนต์ของคุณคุ้มครองคุณไปไกลแค่ไหน เหนือสุด หรือใต้สุด

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่ผู้ขับขี่สามารถที่จะขับไปยังจุดหมายใกล้หรือไกลก็ได้ เช่น ขับรถระหว่างบ้านและที่ทำงาน ขับไปสถานที่ต่าง ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด

หลายคนชอบการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์เนื่องจากสามารถค่อย ๆ ขับแวะเที่ยวไปในระหว่างทางได้ด้วย บางคนถึงกับขับรถไปท่องเที่ยวไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีดินแดนติดกับประเทศไทยเลยก็มี เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือบางคนขับไปไกลถึงประเทศจีนเลยก็มี

คราวนี้มีหลายคนอาจสงสัยว่าหากเราขับรถไปไกลถึงเหนือสุดหรือใต้สุดของประเทศไทย หรือขับต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้น ประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้จะยังคงให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่

วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ สำหรับเงื่อนไขในการประกันภัยรถยนต์นั้น บริษัทประกันภัยจะระบุอาณาเขตที่คุ้มครองของประกันรถยนต์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย สำหรับอาณาเขตที่คุ้มครองนี้จะเป็นการใช้รถยนต์ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเหนือสุด ใต้สุด ตะวันออกหรือตะวันสุดแต่ยังอยู่ในอาณาเขตของผืนแผ่นดินไทยก็ยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

โดยในกรมธรรม์จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการกรณีต่าง ๆ ที่เป็นข้อยกเว้นไว้

[rabbitads slug=glossary-cars]

ข้อยกเว้นที่สำคัญข้อหนึ่ง ก็คือ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครองของ ประกันรถยนต์ โดยการยกเว้นไม่คุ้มครองนี้รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันด้วย

อย่างไรก็ตามในกรมธรรม์ประกันภัยอาจมีการระบุเรื่องของอาณาเขตที่คุ้มครองของประกันรถยนต์เพิ่มเติมไว้ได้ในกรณีของหากต้องการขยายเพื่อความคุ้มครองการใช้รถยนต์ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์หรือจีน โดยให้กำหนดระบุให้ทำได้โดยคิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายเต็มปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกินกว่า 20% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายทั้งปี

หากผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการขยายอาณาเขตที่คุ้มครองของประกันรถยนต์นี้ก็สามารถแจ้งบริษัทประกันล่วงหน้าได้ บริษัทประกันก็จะจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการขยายอาณาเขตและค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับการขยายอาณาเขตที่คุ้มครองของประกันรถยนต์ เมื่อเรานำรถยนต์ไปใช้ขับขี่ในอาณาเขตที่ระบุขยายไว้ตามเอกสารแนบท้าย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เกิดความเสียหาย บริษัทประกันก็จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน