การก่อวินาศกรรม กับความคุ้มครองของประกันรถยนต์


การก่อวินาศกรรม คือ การกระทำที่มุ่งร้ายเพื่อที่จะขัดขวางการดำเนินงานทางการค้าและการบริการตามปรกติวิสัยหรือหน่วงเหนี่ยวการติดต่อสื่อ การกระทำดังกล่าวจะต้องมิใช่การกระทำของผู้เอาประกันภัย