ระยะเวลาประกันภัยคืออะไร? rabbit finance มีคำตอบ


ระยะเวลาประกันภัย คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวันสุดท้ายที่ให้ความคุ้มครอง