ข้อกำหนด


ข้อกำหนด : ข้อตกลงที่ผู้ถือประกันได้ตกลงกับบริษัทประกันเอาไว้ในวันที่ทำสัญญา

ข้อกำหนด หมายถึง สิ่งที่ถูกระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ถือประกันต้องตรวจสอบให้ละเอียด ถี่ถ้วน และรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหากต้องใช้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ฉบับนั้น ซึ่งข้อกำหนดรวมไปถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง หรือข้อห้ามจากกรมธรรม์

อย่างกรณีที่ผู้ถือประกัน จงใจบอกข้อมูลที่เป็นเท็จ รู้ความจริงแต่จงใจปกปิดโดยไม่แจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ หากบริษัทประกันภัยทราบข้อเท็จจริงนั้น อาจจะเพิ่ม เบี้ยประกันภัย ให้สูงขึ้น หรือทำให้สัญญาเป็นโมฆะทันที ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ในการบอกล้างสัญญาได้ หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

หรืออีกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ได้รับประโยชน์ ควรแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งเสียชีวิตต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันที เว้นแต่ว่าจะมีเหตุจำเป็นที่ยังแจ้งไม่ได้ แต่ควรแจ้งให้ได้เร็วที่สุด

[rabbitads slug=glossary-cars]