ผู้รับผลประโยชน์


ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตัวสัญญา