การบอกยกเลิกกรมธรรม์ ประกันรถยนต์


การยกเลิกกรมธรรม์ คือ การยกเลิก บอกเลิก ในส่วนของสัญญากรมธรรม์ที่มีการระบุไว้กับทางด้านบริษัทประกัน

การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ การสิ้นสุดสัญญาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนั่นเอง ปกติกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเอาประกัน ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดผลบังคับของกรมธรรม์ตามปกติ แต่นอกจากจะสิ้นสุดตามระยะเวลาแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ยังสามารถสิ้นผลบังคับได้ด้วยสาเหตุอื่นเช่นกัน โดยที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

-บริษัทเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์

หากบริษัทประกันต้องการบอกเลิกสัญญาตามกรมธรรม์บริษัทจะต้องทำหนังสือแจ้งลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วัน(บริษัทประกันภัยบางแห่งกำหนดไว้ที่ 30 วัน)ด้วยการส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทประกัน

กรณีที่บริษัทประกันเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์นี้ บริษัทจะต้องคืนค่าเบี้ยประกันโดยคิดคำนวณหักคืนให้กับลูกค้าตามอัตราส่วน

 • ผู้เอาประกันเป็นผู้บอกเลิกกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาได้เช่นเดียวกัน โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบ

เมื่อมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดลง ลูกค้ามีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เช่นเดียวกัน

บริษัทประกันบางแห่งกำหนดให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับในวันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดอยู่หลังกว่า

สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนตามส่วนในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการเอาประกัน ให้ใช้ตารางอ้างอ้างอัตราคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามข้างล่างนี้

[rabbitads slug=glossary-cars]

 • 1 – 9 วัน 72 บาท
 • 10 – 19 วัน 68 บาท
 • 20 – 29 วัน 65 บาท
 • 30 – 39 วัน 63 บาท
 • 40 – 49 วัน 61 บาท
 • 50 – 59 วัน 59 บาท
 • 60 – 69 วัน 56 บาท
 • 70 – 79 วัน 54 บาท
 • 80 – 89 วัน 52 บาท
 • 90 – 99 วัน 50 บาท
 • 100 – 109 วัน 48 บาท
 • 110 – 119 วัน 46 บาท
 • 120 – 129 วัน 44 บาท
 • 130 – 139 วัน 41 บาท
 • 140 – 149 วัน 39 บาท
 • 150 – 159 วัน 37 บาท
 • 160 – 169 วัน 35 บาท
 • 170 – 179 วัน 32 บาท
 • 180 – 189 วัน 30 บาท
 • 190 – 199 วัน 29 บาท
 • 200 – 209 วัน 27 บาท
 • 210 – 219 วัน 25 บาท
 • 220 – 229 วัน 23 บาท
 • 230 – 239 วัน 22 บาท
 • 240 – 249 วัน 20 บาท
 • 250 – 259 วัน 18 บาท
 • 260 – 269 วัน 16 บาท
 • 270 – 279 วัน 15 บาท
 • 280 – 289 วัน 13 บาท
 • 290 – 299 วัน 12 บาท
 • 300 – 309 วัน 10 บาท
 • 310 – 319 วัน 8 บาท
 • 320 – 329 วัน 6 บาท
 • 330 – 339 วัน 4 บาท
 • 340 – 349 วัน 3 บาท
 • 350 – 359 วัน 1 บาท
 • 360 – 366 วัน 0 บาท

ยกตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาการเอาประกันผ่านไป 300 วัน อัตราการคืนค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี ถ้าค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เต็มปีเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ลูกค้าจะได้รับคืนค่าเบี้ยเป็นเงิน 10% X 8,000 = 800 บาท เป็นต้น จะเห็นว่าหากบอกเลิกกรมธรรม์ตั้งแต่ 9 วันแรก อัตราการคืนค่าเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 72 เท่านั้น

การบอกเลิกกรมธรรม์ก่อนถึงระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญานี้ หากเป็นการประกันภัยแบบกลุ่มมีการลดจำนวนรถยนต์ในการประกันภัยลงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยให้บริษัทประกันภัยคืนค่าเบี้ยประกันให้กับลูกค้าโดยคิดคำนวณเฉลี่ยเป็นรายวันตามระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ตามสัญญา ก็จะถือเป็นการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์คันที่ไม่ทำประกันแล้ว

หากลูกค้าไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ กรณีนี้ก็จะถือว่าเป็นการสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ได้เช่นกัน เพราะถือว่าลูกค้าไม่ต้องการทำประกันภัยแล้ว