ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss)


เมื่อรถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายเกินกว่า 70% บริษัทประกันจะตีค่าความเสียหายนั้นเป็น ความเสียหายโดยสิ้นเชิงทันที

ความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss)

หากอ้างอิงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุไว้ ความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือ Total Loss นั้น จะหมายถึง เมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้

ในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย และในกรณีที่ทำประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ จะต้องโอนสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันภัยทันที และค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทประกัน และให้ถือว่าความคุ้มครองรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สิ้นสุดลงทันที

ซึ่งการประเมินความเสียหายสิ้นเชิงนี้ จะเป็นหน้าที่ของบริษัทประกัน และเมื่อทางบริษัทประกันทำการประเมินแล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันอยู่ในระดับที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม บริษัทจะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันเต็มทุนประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

[rabbitads slug=glossary-cars]

แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันติดสัญญาหรือกำลัง**ผ่อนรถอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์** และมีการระบุชื่อบริษัทไฟแนนซ์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยว่า ให้บริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันจะทำการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทไฟแนนซ์โดยตรง

แต่บางกรณีผู้เอาประกันมีความประสงค์ที่จะไม่**โอนซากรถ**ให้แก่บริษัทประกันภัยรถยนต์ก็สามารถทำได้ แต่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เต็มจำนวนทุนประกัน เช่น

บริษัทประกันประเมินค่าความเสียหาย 70 % เป็นเงิน 700,000 บาทขึ้นไป แต่เราไม่ต้องการโอนซากรถยนต์ให้ทางบริษัทประกัน บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เรา 65-70% หรือ 650,000 – 700,000 บาท ซากรถนั้นเราสามารถจัดการเองได้ตามความต้องการ และความคุ้มครองของประกันจะสิ้นสุดลงเช่นกัน

แต่หาก บริษัทประกันรถยนต์ ประเมินแล้วว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในระดับที่สามารถซ่อมแซมให้รถยนต์กลับมาใช้งานอย่างเดิมได้ บริษัทจะทำการเจรจาให้เจ้าของรถนำรถเข้าซ่อม และหากเป็นกรณีนี้ ผู้เอาประกันจะยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไปจนกว่าประกันภัยรถยนต์จะหมดอายุ

เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราควรทำประกันรถยนต์เผื่อเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของคุณนั่นเอง