ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส สำหรับรถยนต์ที่เสี่ยงต่อการสูญหายและไฟไหม้


ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ เป็นประประกันภัยที่มีข้อคุ้มครองทั้งในค่าเสียหายจากไฟไหม้และการโจรกรรมสูญหาย