ประเภทของรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นประกันภัย พ.ร.บ.


รถยนต์ประเภทใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประกันภาคบังคับ พ.ร.บ.