คปภ.คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร


ความสำคัญและหน้าที่หลักของ คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คือ หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพประกันชีวิต รวมถึงประกันภัยประเภทอื่นๆ

คปภ. คือ หน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ ระบบประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง ช่วยสร้างความมั่นคงเพื่ออนาคต

ในปี พศ.2454 ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยครั้งแรก คือ "พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วน และบริษัท ร.ศ. 130" ต่อมาในปี พศ.2471 ได้มีการจัดตั้ง "พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก แห่งสาธารณชน" ขึ้น

พศ.2472 ได้มีการจัดตั้ง คปภ.ขึ้นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า กองควบคุมบริษัทประกันภัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในสังกัดกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม

พศ.2484 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกควบคุมประกันภัย" กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

พศ.2495 ยกฐานะขึ้นเป็น "กองประกันภัย" กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

พศ.2511 เปลี่ยนชื่อเป็น "กองประกันภัย" และย้ายมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ

พศ.2515 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานประกันภัย" ย้ายมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

พศ.2522 ยกฐานะขึ้นเป็น "สำนักงานประกันภัย" มีความสำคัญเทียบเท่ากรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

พศ.2533 เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานประกันภัยเป็น "กรมการประกันภัย" กระทรวงพาณิชย์

พศ.2550 เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)"

หน้าที่ของ คปภ.

เนื่องจาก คปภ. คือ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน หน้าที่หลักๆ ของ คปภ.จึงประกอบไปด้วย

1.กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตั้งอยู่ที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือหากประชาชนมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับ การประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1186 หรือ web site : www.oic.or.th