อะไรคือสลักหลังกรมธรรม์


สลักหลังกรมธรรม์คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร?

เมื่อเราซื้อประกันภัยรถยนต์ และจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยจะจัดทำกรมธรรม์ตามความคุ้มครองที่ได้ตกลงกันไว้ ส่งมาให้กับผู้เอาประกัน หลังจากผู้เอาประกันได้รับกรมธรรม์แล้ว ควรอ่านรายละเอียดภายในกรมธรรม์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ เป็นไปตามที่เราเข้าใจตั้งแต่ต้นหรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ข้อความบางอย่างในกรมธรรม์จะไม่ถูกต้อง

หากเราพบว่ามีข้อมูลในกรมธรรม์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น เลขตัวถัง ทะเบียนรถ ชื่อผู้เอาประกันสะกดไม่ถูก ฯลฯ เราต้องรีบแจ้งกลับไปที่บริษัทประกันภัยอย่างเร็วที่สุด บริษัทประกันเมื่อได้รับแจ้งก็จะทำเอกสารสลักหลังกรมธรรม์หรือที่เราเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ส่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้า

สลักหลังกรมธรรม์ คืออะไร ?

การสลักหลังกรมธรรม์ ก็คือ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือเงื่อนไขต่างๆ จากที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งให้กับผู้เอาประกันภัย 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่บริษัทประกัน 1 ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน

นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยรถยนต์ หากผู้เอาประกันต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ก็สามารถทำได้ โดยให้แจ้งที่บริษัทประกันเช่นเดียวกัน ยื่นเอกสารคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี บริษัทประกัน ก็จะทำการสลักหลังกรมธรรม์หรือจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากกรมธรรม์และนำส่งให้กับลูกค้า

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่บริษัทประกันจะต้องทำสลักหลังกรมธรรม์ให้กับลูกค้า ก็มีอย่างเช่น

  • ชื่อ-สกุลผู้เอาประกัน

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เอกสารที่ใช้คือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล

  • ที่อยู่ติดต่อ

หากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ โดยใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

  • ผู้รับผลประโยชน์

กรณีผ่อนรถยนต์หมดต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากบริษัทไฟแนนซ์เป็นชื่อผู้เอาประกัน

หากผู้เอาประกันรถยนต์ ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ก็ให้แนบเอกสารหลักฐานที่เป็นการยืนยันการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ มาประกอบด้วย เพื่อให้ขั้นตอนของการสลักหลังกรมธรรม์จะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อผู้เอาประกันได้รับเอกสารสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ก็จะต้องเก็บรักษาไว้โดยเก็บให้อยู่คู่กับกรมธรรม์ฉบับหลักของรถยนต์เลยก็ดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานเราเองก็อาจลืมได้ว่าเคยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในกรมธรรม์ไป หากเก็บไว้คู่กัน เมื่อมีเหตุอะไรก็สามารถอ้างอิงได้ทันที

กรณีที่ผู้เอาประกัน ซื้อประกันรถยนต์ผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันรถยนต์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขในกรมธรรม์ก็สามารถทำเรื่องผ่านตัวแทนหรือนายหน้าได้ ไม่จำเป็นต้องติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรง ตัวแทนหรือนายหน้าก็จะทำหน้าที่ติดต่อประสานกับบริษัทประกันแทนเราในการออกสลักหลังกรมธรรม์นี้