ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคืออะไร


ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ. คืออะไร

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือ การทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต นอกจากนี้ยังทำให้สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลมีความมั่นใจว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในกรณีรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้เช่าซื้อรถ ผู้ที่นำรถที่จดทะเบียนจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย หากผู้มีหน้าที่ต้องนำรถไปทำประกันภัย พ.ร.บ. แล้ว ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพ.ร.บ. ได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า เป็นต้น หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและอนามัย อันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามประกัน พ.ร.บ.

ผู้ที่มีหน้าที่รับทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับทำประกัน พ.ร.บ. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท

[rabbitads slug=glossary-cars]

ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บและค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบบริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้เสียชีวิตภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอค่าเสียหาย โดยค่าเสียหายนี้ เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น

ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจะได้รับ

  • ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

  • ผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อคน ซึ่งการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ แขน ขา มือ เท้า นิ้วหรือเสียอวัยวะอื่นๆ จิตพิการและทุพพลภาพถาวร เป็นต้น

  • ในกรณีที่บาดเจ็บและได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล และต่อมาทุพพลภาพจะได้รับการชดเชยรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

  • ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อคน

  • ในกรณีที่ได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและต่อมาเสียชีวิต จะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงรวมกับค่าปลงศพ ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท

นอกจากการทำประกันรถยนต์ภาคบังคับแล้ว ผู้เอาประกันภัยควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจด้วยเนื่องจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไม่ได้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันขึ้น บริษัทประกันภัยรถยนต์จะเข้ามาดูแล ช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย

เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจกับทางrabbit financeด้วยนะคะ รับรองว่าปลอดภัย แถมยังได้ความคุ้มครองแบบครบเครื่องอีกตะหาก