ทำความเข้าใจกับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์


ความเข้าใจคร่าวๆกับเรื่องราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เราเรียกกันว่า ประกัน พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ที่ขับ

  • รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ประมาณ 800 บาท

  • รถกระบะ อัตราอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท

  • รถตู้ อัตราอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท

  • รถจักรยานยนต์ อัตราอยู่ที่ประมาณ 160 – 650 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดซีซีของเครื่องยนต์

การที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับก็เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการใช้รถให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีที่เกิดเหตุ และทำให้สถานพยาบาลมั่นใจว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเมื่อรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี รวมทั้งเหตุไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและรถหาย อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้อยู่ที่ 13,000 – 36,000 บาท ทั้งนี้ราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุของรถยนต์และขนาดของเครื่องยนต์

[rabbitads slug=glossary-cars]

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบชีวิตของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี รวมทั้งเหตุไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและรถหาย ประกันภัยประเภทนี้ไม่คุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้อยู่ที่ 6,000 – 10,000 บาท

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณีและค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ประกันภัยประเภทนี้ไม่คุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 900 – 6,000 บาทบริษัทประกันภัยรถยนต์รับทำประกันภัยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลและรถให้เช่าเท่านั้น

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ ประกันชั้น3 + เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และชั้น 3 และให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและรถหาย อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้อยู่ที่ 5,000 – 20,000 บาท

การทำประกันภัยรถยนต์มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะกับผู้เอาประกันภัยรถยนต์ หรือคู่กรณี บริษัทประกันภัยจะช่วยดูแล และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกทำด้วย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของประกันภัยรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์ที่ใช้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด