การชำระเงิน

รายละเอียดและเงื่อนไข

แคมเปญการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบ 0% จำนวน 3 งวด  6 งวด  และ 10 งวด (ฉบับเต็ม)

 

บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์  โบรคเกอร์ จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 1032/1-5 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรูปแบบการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 3 งวด  6 งวด และ 10 งวด เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการซื้อและได้รับความคุ้มครองรวดเร็วขึ้น

 

ลูกค้า” ซึ่งต่อไปนี้ ให้หมายความถึง
- ผู้ที่ประสงค์ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับทางบริษัท
- ผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ประเภท VISA/Mastercard ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยโดยตรง (สำหรับกรณีผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)
- มี E-mail และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือน รวมทั้งการจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินในแต่ละงวดทาง E-mail

 

1. การจัดส่งกรมธรรม์และการเคลมสินไหม
1.1 ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ชั่วคราวเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการทำประกันภัยหลังจากบริษัทประกันภัยตอบรับการทำประกันแล้ว 
1.2 ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงหลังจากลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือครบถ้วนทุกงวดแล้ว โดยกรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์
1.3 กรณีลูกค้าประสงค์แจ้งเคลมสินไหม ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ตามปกติ แต่หากต้องการเรียกร้องสินไหมตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ เช่น นำรถยนต์เข้าซ่อม ลูกค้าต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยคงค้างทั้งหมด เนื่องจากลูกค้าจำเป็นต้องใช้กรมธรรม์ตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งใช้สิทธิ์ตามความคุ้มครอง และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับลูกค้าต่อเมื่อบริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบทุกงวดแล้ว

 

2. การชำระเงิน
2.1 รูปแบบงวดชำระเงินมีเงื่อนไข ดังนี้
- สำหรับการผ่อนชำระแบบ 3 งวด / 6 งวด / 10 งวด ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยงวดละเท่าๆ กันทุกงวดตามงวดชำระและตามจำนวนเบี้ยทั้งหมดจนกว่าจะครบ โดยหารเฉลี่ยเท่าๆ กัน หากคำนวณแล้วมีจุดทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปัดทศนิยมขึ้นจนเหลือเพียงสองตำแหน่ง
2.2 ลูกค้าต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกและงวดที่เหลือผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้น
2.3 ลูกค้าต้องชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกและเอกสารประกอบการผ่อนชำระ ทางบริษัทจึงจะแจ้งงานกับบริษัทประกันภัย
2.4 ลูกค้าต้องทำการชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไปภายในวันที่เดียวกันกับวันที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก หากวันที่ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยในงวดถัดไปไม่ตรงกับวันที่ที่มีในเดือนนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์กำหนดให้วันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทางบริษัทจะทำรายการตัดเงินผ่านบัตรอัตโนมัติในวันครบกำหนดชำระแต่ละงวด
2.5 บริษัทจะส่ง Email หรือ SMS แจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไปก่อนที่ทางบริษัทจะเรียกเก็บเงิน ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมีวงเงินในบัตรเครดิต หรือมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอสำหรับการตัดเงิน (สำหรับกรณีโอนเงิน ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินภายในวันที่ครบกำหนดชำระแต่ละงวด)
2.6 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนประเภทการชำระเงินเป็นแบบชำระเต็มจำนวนได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทและชำระเงินคงค้างทั้งหมด

 

3. การผิดนัดชำระและการยกเลิกกรมธรรม์
3.1 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการชำระเงินในงวดหนึ่งงวดใดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามการชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
    3.1.1 โทรศัพท์ หรือ
    3.1.2 Email หรือ
    3.1.3 SMS
บริษัทจะติดตามและทำรายการเรียกเก็บเงินภายใน 7 วันหลังวันครบกำหนดชำระค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละงวด หากไม่สามารถทำรายการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะถือว่าลูกค้าประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์
3.2 กรณีเลยกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยงวดหนึ่งงวดใด บริษัทจะติดตามการชำระเงินและขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จำนวน 200 บาทต่อการติดตามแต่ละวัน จนกว่าจะครบ 7 วันหรือจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยใน
งวดนั้น (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้รวมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระในงวดนั้น
3.3 การลงนามในเงื่อนไขนี้ แสดงว่าลูกค้ายินยอมให้สิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์แก่บริษัท หากลูกค้าไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
3.4 หลังจากยกเลิกกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยอีกและบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกต่อไป โดยบริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้า โดยคืนเงินเป็นจำนวนเท่ากับ ค่าเบี้ยประกันภัยรายงวดสะสมที่บริษัทได้รับชำระแล้วจากลูกค้า หักด้วยส่วนต่างระหว่างค่าเบี้ยประกันเต็มกับเงินเวนคืน และหักด้วยค่าดำเนินงานของบริษัท จำนวน 1,500 บาท หากค่าเบี้ยประกันภัยรายงวดสะสมที่บริษัทได้รับชำระจากลูกค้าน้อยกว่า ผลรวมของส่วนต่างค่าเบี้ยประกันเต็มกับเงินเวนคืน และค่าดำเนินงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับการชำระแล้ว 

ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์ด้วยตนเองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์คืนเงินโดยใช้หลักเกณฑ์การคืนเงินตามข้อ 3.4 เช่นกัน

 

4. การพิจารณาสิทธิ์การเข้าร่วมการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยแบบ 3 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ได้ ที่มีเบี้ยประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยแบบ 6 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และมีเบี้ยประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยแบบ 10 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และมีเบี้ยประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

 

 

 
 

ฉันจะชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
หากชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
จะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน
 • Visa
 • Master
 • Unionpay
 • Amex
 • JCB
centered image
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบยอดชำระบน 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกรหัส OTP
ที่ได้รับผ่านเบอร์โทรศํพท์มือถือและชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 6
ตรวจเช็คการชำระเงิน
เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการชำระเงินสำเร็จ
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านวอลเล็ทได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘วอลเล็ท’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกช่องทางวอลเล็ทที่จะชำระ
 • ไลน์ เพย์
 • ทรูมันนี่
 • อาลีเพย์
 • แกร็บเพย์
 • แอร์เพย์
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกชื่อผู้ชำระเงิน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
centered image
ขั้นตอนที่ 6
บันทึกคิวอาร์ โค้ดหรือบาร์โค้ด
centered image
ขั้นตอนที่ 7
สแกนคิวอาร์ โค้ดหรือบาร์โค้ด
ผ่านวอลเล็ทที่คุณเลือกไว้
centered image
ขั้นตอนที่ 8
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘ชำระผ่านเคาน์เตอร์’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกช่องทางเคาน์เตอร์ที่จะชำระ
 • ตู้บางกอกเพย์
 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • ตู้บุญเติม
 • จุดรับชำระเซนเพย์
 • เพย์ แอท โพสท์ (ภายในร้านไปรษณีย์ไทย)
 • เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • จุดรับชำระทรูมันนี่
 • เอ็มเปย์
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกชื่อผู้ชำระเงิน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
centered image
ขั้นตอนที่ 6
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ที่คุณเลือกไว้
ผ่านวอลเล็ทที่คุณเลือกไว้
centered image
ขั้นตอนที่ 8
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านช่องทางธนาคารได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘ชำระผ่านธนาคาร’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ
centered image
ขั้นตอนที่ 5
เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ
 • ตู้เอทีเอ็ม
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารทหารไทย* 
  ธนาคารธนชาต*
  ธนาคารยูโอบี*
 • บริการธนาคารออนไลน์
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน)
 • โมบาย แบงก์กิ้ง
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
*ปัจจุบันธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารยูโอบียังไม่เปิดให้บริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ได้
หากคุณเลือกชำระที่ 3 ธนาคารนี้ กรุณาชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารทางเว็บไซต์เท่านั้น
หากคุณนำคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดไปชำระที่เคาน์เตอร์ที่ 3 ธนาคารนี้แล้ว ทาง Rabbit Finance
จะไม่ได้รับเงินจากระบบ 2C2P Payment Gateway และคุณจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอเงินคืนเงินกับธนาคารโดยตรง
centered image
ขั้นตอนที่ 6
ชำระตามช่องทางที่คุณเลือก
 • หากคุณเลือกชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
  → พิมพ์หรือบันทึกแบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
 • หากคุณเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  → พิมพ์แบบฟออร์มและนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่ธนาคาร
 • หากคุณเลือกชำระผ่านบริการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ธนาคารออนไลน์หรือโมบาย แบงก์กิ้ง

  → ระบบจะ link ไปเว็บไซต์ของธนาคาร คุณกรอก Username และ Password และชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทางที่คุณตกลงกับเจ้าหน้าที่
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
จากนั้นระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway.
centered image
ขั้นตอนที่ 3
กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
บัตรเครดิต:รองรับบัตร
 • Visa
 • Master Card
 • Unionpay
 • Amex
 • JCB
บัตรเดบิต: รองรับบัตร Visa และ Master Card ของ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกร
 • ธนาคารกรุงเทพ
หากคุณชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
คุณต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน
centered image
ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัส OTP
ที่ได้รับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือและชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 5
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?