การชำระเงิน

รายละเอียดและเงื่อนไข

โปรแกรมการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบ 0% จำนวน 3 งวด  6 งวด  และ 10 งวด (ฉบับเต็ม)

 

บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์  โบรคเกอร์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการนายหน้าประกันภัย ที่อยู่เลขที่ 1032/1-5 ตึกกริต ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) มีความยินดีนำเสนอโปรแกรมการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% 3 แบบ ได้แก่ การผ่อนชำระ 3 งวด  6 งวด และ 10 งวด 
 
“ลูกค้า” ซึ่งต่อไปนี้ ให้หมายความถึง ผู้ที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์กับทางบริษัท และมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ประเภท VISA/Mastercard ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย
 
1. เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0%

1.1 บริษัทมีสิทธิและดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0%

1.2 รูปแบบการผ่อนชำระ

    1) การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% แบบ 3 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ได้ ที่มีเบี้ย    ประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

    2) การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% แบบ 6 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ได้ ที่มีเบี้ย    ประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

    3) การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% แบบ 10 งวด สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ได้ ที่มีเบี้ย    ประกันภัย (รวม พ.ร.บ. ถ้ามี) ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 
2. การจัดส่งกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.1 ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ชั่วคราวเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการทำประกันภัยหลังจากบริษัทประกันภัยตอบรับการทำประกันแล้ว 

2.2 ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงหลังจากลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือครบถ้วนทุกงวดแล้ว โดยกรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์

2.3 ในระหว่างที่ลูกค้าถือกรมธรรม์ชั่วคราว ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ตามปกติ แต่หากต้องการเรียกร้องสินไหมตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ เช่น นำรถยนต์เข้าซ่อม ลูกค้าต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยคงค้างทั้งหมด เนื่องจากลูกค้าจำเป็นต้องใช้กรมธรรม์ตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งใช้สิทธิตามความคุ้มครอง 
 
3. การชำระเงิน

3.1 เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการผ่อนชำระแบบ 3 งวด 6 งวด และ 10 งวด บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราเท่าๆ กันทุกงวดจนกว่าจะครบตามจำนวนงวดที่กำหนด (หากคำนวณแล้วค่าเบี้ยประกันภัยมีจุดทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปัดทศนิยมขึ้นจนเหลือเพียง 2 ตำแหน่ง) 

3.2 ลูกค้าต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุกงวดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น ทั้งนี้การชำระค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสดไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทเป็นรายกรณี

3.3 เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกและบริษัทได้รับเอกสารประกอบการสมัครโปรแกรมการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% ครบถ้วน บริษัทจะส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณา

3.4 ลูกค้าต้องทำการชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวดตามวันที่กำหนด หากเดือนใดไม่มีวันชำระเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนด ให้ถือว่าสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระ 

3.5 บริษัทจะส่ง Email หรือ SMS แจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัยทุกครั้งก่อนที่ทางบริษัทจะทำการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมีวงเงินหรือมีเงินคงเหลือในบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต เพียงพอสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย 

3.6 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนลักษณะการชำระเงินเป็นการชำระแบบเต็มจำนวนได้ โดยแจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบและชำระเงินคงค้างทั้งหมดภายในเวลาที่บริษัทกำหนด
 
4. การผิดนัดชำระและการยกเลิกกรมธรรม์

4.1 กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดใดงวดหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านช่องทาง ดังนี้

    4.1.1 โทรศัพท์ หรือ

    4.1.2 Email หรือ

    4.1.3 SMS

4.2 เมื่อลูกค้าผิดนัดชำระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทจะทำการติดตามทวงถามติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 7 วัน และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 200 บาทต่อครั้งจนกว่าจะครบกำหนด 7 วัน หรือจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยในงวดนั้นครบถ้วน (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการติดตามทวงถามหนี้รวมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระในงวดถัดไป

4.3  หากลูกค้าไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

4.4 เมื่อกรมธรรม์ถูกยกเลิกความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยจะระงับลงทันทีและบริษัทย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาและ/หรือความรับผิดในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังทุกประการ โดยลูกค้าจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็น จำนวน 1,500 บาท หากค่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระแล้วมีจำนวนน้อยกว่าเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้คืน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระแล้ว 
4.5 ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์การคืนเงินตามข้อ 4.4 
 

 


 

ฉันจะชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
หากชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
จะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน
 • Visa
 • Master
 • Unionpay
 • Amex
 • JCB
centered image
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบยอดชำระบน 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกรหัส OTP
ที่ได้รับผ่านเบอร์โทรศํพท์มือถือและชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 6
ตรวจเช็คการชำระเงิน
เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการชำระเงินสำเร็จ
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านวอลเล็ทได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘วอลเล็ท’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกช่องทางวอลเล็ทที่จะชำระ
 • ไลน์ เพย์
 • ทรูมันนี่
 • อาลีเพย์
 • แกร็บเพย์
 • แอร์เพย์
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกชื่อผู้ชำระเงิน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
centered image
ขั้นตอนที่ 6
บันทึกคิวอาร์ โค้ดหรือบาร์โค้ด
centered image
ขั้นตอนที่ 7
สแกนคิวอาร์ โค้ดหรือบาร์โค้ด
ผ่านวอลเล็ทที่คุณเลือกไว้
centered image
ขั้นตอนที่ 8
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘ชำระผ่านเคาน์เตอร์’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกช่องทางเคาน์เตอร์ที่จะชำระ
 • ตู้บางกอกเพย์
 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • ตู้บุญเติม
 • จุดรับชำระเซนเพย์
 • เพย์ แอท โพสท์ (ภายในร้านไปรษณีย์ไทย)
 • เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • จุดรับชำระทรูมันนี่
 • เอ็มเปย์
centered image
ขั้นตอนที่ 5
กรอกชื่อผู้ชำระเงิน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
centered image
ขั้นตอนที่ 6
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ที่คุณเลือกไว้
ผ่านวอลเล็ทที่คุณเลือกไว้
centered image
ขั้นตอนที่ 8
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะชำระผ่านช่องทางธนาคารได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทาง LINE หรือ Email
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway
centered image
ขั้นตอนที่ 3
เลือก ‘ชำระผ่านธนาคาร’
centered image
ขั้นตอนที่ 4
เลือกธนาคารที่ต้องการชำระ
centered image
ขั้นตอนที่ 5
เลือกช่องทางที่ต้องการชำระ
 • ตู้เอทีเอ็ม
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารทหารไทย* 
  ธนาคารธนชาต*
  ธนาคารยูโอบี*
 • บริการธนาคารออนไลน์
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน)
 • โมบาย แบงก์กิ้ง
  ธนาคารกสิกร
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
*ปัจจุบันธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารยูโอบียังไม่เปิดให้บริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ได้
หากคุณเลือกชำระที่ 3 ธนาคารนี้ กรุณาชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารทางเว็บไซต์เท่านั้น
หากคุณนำคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดไปชำระที่เคาน์เตอร์ที่ 3 ธนาคารนี้แล้ว ทาง Rabbit Finance
จะไม่ได้รับเงินจากระบบ 2C2P Payment Gateway และคุณจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอเงินคืนเงินกับธนาคารโดยตรง
centered image
ขั้นตอนที่ 6
ชำระตามช่องทางที่คุณเลือก
 • หากคุณเลือกชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม
  → พิมพ์หรือบันทึกแบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
 • หากคุณเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  → พิมพ์แบบฟออร์มและนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่ธนาคาร
 • หากคุณเลือกชำระผ่านบริการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ธนาคารออนไลน์หรือโมบาย แบงก์กิ้ง

  → ระบบจะ link ไปเว็บไซต์ของธนาคาร คุณกรอก Username และ Password และชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 7
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ฉันจะผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตได้อย่างไร?

 

centered image

ขั้นตอนที่ 1
ทีมงานของเราจะส่งลิงก์ชำระเงินออนไลน์
ผ่านทางช่องทางที่คุณตกลงกับเจ้าหน้าที่
 • LINE: @rabbitfinance
 • Email: insurance@rabbit.co.th
centered image
ขั้นตอนที่ 2
คลิกลิงก์ชำระเงินออนไลน์
จากนั้นระบบจะ link ไปที่หน้าชำระเงินของ 2C2P Payment Gateway.
centered image
ขั้นตอนที่ 3
กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
บัตรเครดิต:รองรับบัตร
 • Visa
 • Master Card
 • Unionpay
 • Amex
 • JCB
บัตรเดบิต: รองรับบัตร Visa และ Master Card ของ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกร
 • ธนาคารกรุงเทพ
หากคุณชำระด้วยบัตรเดบิตผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
คุณต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อน
centered image
ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัส OTP
ที่ได้รับผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือและชำระเงิน
centered image
ขั้นตอนที่ 5
ทีมงานของเราตรวจสอบการชำระเงินและส่งใบเสร็จรับเงิน
 

ข้อมูลช่วยเหลือด้านอื่น


ไม่พบข้อมูลที่ท่านต้องการ?