ประกันภัยแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร?

พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ร.บ. รถยนต์
 • คุ้มครองเฉพาะบุคคลไม่รวมทรัพย์สิน
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันสูญหาย และไฟไหม้
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถของผู้เอาประกันเสียหาย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
 • รับผิดชอบชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก