ทำความรู้จักกับ เอเชียประกันภัย


เอเชียประกันภัย ปลูกฝังอุดมการณ์ในด้านการบริการ พัฒนางานภายในและภายนอกองค์กรให้ดำเนินอย่างเป็นระบบ กำหนดมาตรฐานกลุ่มตัวแทน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานประกันและมีความสามารถเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี

ต้นกำเนิดบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์ที่สุด เอเชียประกันภัย

ก่อตั้งเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2493 โดยกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ ภายหลัง นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็น บริษัทประกันภัย ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) คิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทยจนได้เป็น ชื่อเรียกกันโดยสามัญของวงการ ประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย และได้รับการยกย่องเป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือพัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท (ข้อมูลจาก asiainsurance)

ข้อมูลสำคัญในรอบปี

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 (มหาชน) จำกัดมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และชัดเจนในการเป็นบริษัทประกันภัย ที่ขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกใหม่ในใจคุณ และการบริการให้เป็นเลิศ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยพร้อมด้วยการบริการที่เป็นเลิศและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ

“เอเชียประกันภัย ให้คุณโลดแล่นในทุกองศาชีวิต ตามที่คุณคิดและต้องการ”

ผลิตภัณฑ์ของเอเชียประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์

การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันอัคคีภัย

 • กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรวมภัยพิบัติ (เอเชียโฮม พลัส)
 • กรมธรรม์อัคคีภัยทั่วไป

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

 • การประกันภัยขนส่งสินค้า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
 • การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

สำนักงานใหญ่ของสินมั่นคงประกันภัย

ปัจจุบันสินมั่นคงประกันภัยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

 • ที่อยู่: เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 • โทรศัพท์: 02-869-3399
 • โทรสาร: 02-250-5277
 • อีเมล์: care@asiainsurance.co.th

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาย่อยเชียงใหม่ เลขที่ 411/31 อาคารโครงการสตาร์อเวนิว ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-243-602

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาย่อยขอนแก่น เลขที่ 567/16 ตลาดอู้ฟู่ หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-468-518

ศูนย์บริการภาคตะวันออก อาทิ

 • สาขาย่อยพัทยา เลขที่ 265/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี 20150

ศูนย์บริการภาคกลาง อาทิ

 • สาขานครสวรรค์ (เฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน) เลขที่ 49/37 หมู่ที่ 5 ถนนไกรลาส ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056-882-702

ศูนย์บริการภาคใต้ อาทิ

 • สาขาย่อยตรัง เลขที่ 18/77 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์: 075-290-398-9

การเรียกร้องค่าสินไหม

การแจ้งอุบัติเหตุ

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงโทร 02-869-3333

ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา หรือความขัดข้องจากการใช้บริการด้านต่างๆ

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ บริษัทประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท ได้ตามช่องทางการติดต่อ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ร้องเรียนผ่านอีเมล์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังนี้ (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรแสดงตน (รับรองสำเนาถูกต้อง) (2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) (3) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าใช้บริการ และส่ง E-mail มาที่: complaint@asiainsurance.co.th

 • ร้องเรียนด้วยตนเองหรือทางจดหมาย ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัดในวัน และเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.) หรือยื่นร้องเรียนมาที่รองประธานสายงานปฏิบัติการควบคุมกำกับธุรกิจ ตรวจสอบภายในและจัดการความเสี่ยงบริษัท บริษัท บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์: 0-2869-3399 ต่อ 1601, 1104

ประกันภัยออนไลน์

ซื้อประกันภัยกับ เอเชีย ประกันภัย สะดวกสบายไปอีกขั้นกับการซื้อประกันผ่านออนไลน์ที่มีตัวเลือกมากมาย รวดเร็ว และไว้ใจได้แน่นอน โดยมีตัวเลือกให้สมัครได้ดังนี้

	-	2+ Perfect Holiday
	-	3 กันชน
	-	3+ สบายสงกรานต์
	-	3Save Special	
	-	Asia 2 Plus Special 1
	-	Asia 2 Plus Special 2
	-	Asia 3 Plus
	-	Asia 3 Plus Special
	-	มอเตอร์ไซค์ 2M ทุน 10,000 รถ 1-3 ปี
	-	มอเตอร์ไซค์ 2M ทุน 5,000 รถ 4-5 ปี
	-	มอเตอร์ไซค์ 3M+ ค่ารักษาพยาบาล ทุน 10,000
	-	มอเตอร์ไซค์ 3M ทุน 10,000
	-	มอเตอร์ไซค์+ค่ารักษาพยาบาล(2M) ทุน 10,000 รถ 1-3 ปี
	-	มอเตอร์ไซค์+ค่ารักษาพยาบาล(2M) ทุน 5,000 รถ 4-5 ปี

สนใจสมัครประกันภัยออนไลน์สามารถทำได้ที่ asia insurance อ่านข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่ https://www.asiainsurance.co.th