ทิพยประกันภัย


ทิพยประกันภัยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของไทย และถือหลักพันธกิจ สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด เริ่มก่อนตั้งขึ้นมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2538 ทิพยประกันภัย ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ทิพยประกันภัยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในหลายปีที่ผ่านมา เช่น เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของโลกที่รับประกันภัย " ไข้หวัดนก" ในปี พ.ศ. 2547 พัฒนาทางเลือกใหม่ในการบริการให้กับลูกค้ากับ KTB Shop Smart Pearl Card ความคุ้มครองที่แตกต่าง เมื่อถูกโจรกรรมเงินจากการกดตู้ ATM ของธนาคารกรงุ ไทย ในปี พ.ศ. 2553 เปิดตัวโครงการ "ทิพยจัดให้รถใช้ัระหว่างซ่อม" และ "TIP Smart Survey" นำเทคโนโลยีระบบ 3G มาใช้บนอุปกรณ์ Tablet ในการทำเคลมเป็นเจ้าแรก ในปี พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยได้รับรางวัล "Investors' Choice Award 2016" ประเภทคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง และศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการบริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

จุดเริ่มต้นของทิพยประกันชีวิต

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด แต่เดิมใช้ชื่อ บริษัทไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์เยเนอราลอินชัวรันซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2467 ในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจชาวจีนและอังกฤษ ซึ่งให้บริการทางด้านประกันภัยและประกันชีวิต จนต่อมาได้เปิดสาขาเพิ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 กลุ่มนักธุรกิจชาวไทยได้เข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 ต่อมาในปี 2554 จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด และเปลี่ยนเป็นมหาชนในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 (ข้อมูลจาก Dhipayalife)

ทิพยประกันภัยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของไทย และถือหลักพันธกิจ สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า และสังคม
ทิพยประกันชีวิตมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณ และสนับสนุนให้คุณมีชีวิตที่ดีตลอดไป พร้อมด้วยพันธกิจ 6 ประการ
 • สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า
 • สร้างองค์กรที่เปี่ยมด้วยพลัง มีบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
 • สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
 • สร้างธรรมาภิบาลเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กร
 • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสังคมไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

 • บ้านทิพยยิ้มได้
 • TIP Condo Life

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 • ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
 • ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
 • ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือสูญหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใด ๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัยเครื่องบิน

 • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลำตัวอากาศยาน และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
 • การประกันภัยสงครามต่อลำตัวอากาศยาน
 • การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงคราม (ส่วนที่เกินจากกรมธรรม์หลัก)
 • การประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ
 • การประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับผู้ให้บริการด้านการบิน

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 • ทิพยจัดเต็ม
 • ประกันภัยเสริมพิเศษสำหรับรถยนต์
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
 • ประกันภัยการเดินทาง Travel Sure
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุทิพยแบบพิเศษ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันสินเชื่อปลอดภัย

ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ตะกาฟูล (Takaful) เป็นการประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการประกันภัย โดยยึดหลักและวิธีปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ประกันสามัญ

แบบประกันตลอดชีพ

 • I-Shield 10
 • I-Shield 10s
 • I-Shield L 90/5
 • I-Shield L 90/10
 • I-Shield L 90/20

แบบประกันบำนาญ

 • บำนาญ i-สบาย ขั้นเทพ 90/5
 • บำนาญ 90/55
 • บำนาญ 90/60
 • บำนาญ 90/65

แบบประกันสะสมทรัพย์

 • สมใจนึก 10/1
 • สมใจนึก 10/5
 • สมใจนึก 15/6
 • สมใจนึก 20/5
 • บำนาญ i-สบาย 789

ประกันกลุ่ม

ความคุ้มครองตรงตามความต้องการของลูกค้า ความคุ้มครองตรงตามความ ต้องการของลูกค้า ด้วยอัตราเบี้ยประกันสามารถปรับแข่งขันกับตลาดได้ โดยอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้งบประมาณของลูกค้า

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของทิพยประกันภัยตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 • ที่อยู่ : 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
 • โทรศัพท์ : 0-2239-2200
 • โทรสาร : 0-2239-2049

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของทิพยประกันชีวิตตั้งอยู่ที่ อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์ : 0-2118-5555
 • โทรสาร : 0-2118-5601

ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ

 • สาขาบางกะปิ 2034,2036,2038 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์: 0-2933-7010

 • สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ศูนย์ประชุมศูนย์ราชการฯ ห้องเลขที่ BM-1-075ชั้น 1 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 0-2143-8081-83

 • สาขาสมุทรปราการ 818,822 หมุ่ที่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์: 0-2175-6270-3

ศูนย์บริการภาคเหนือ อาทิ

 • สาขาเชียงใหม่ 459/98 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 0-5330-2444-8

 • สาขาพิษณุโลก 362/10-11 ม.3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 0-5522-0583-8

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ

 • สาขาอุบลราชธานี 308 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: 0-4526-5912-5

 • สาขาอุดรธานี 119/10 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 0-4224-8088

ศูนย์บริการภาคตะวันออก อาทิ

 • สาขาระยอง 109/10-11 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์: 0-3886-0794-8

 • สาขาชลบุรี 104/32 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์: 0-3846-7804-8

ศูนย์บริการภาคกลาง อาทิ

 • สาขาอยุธยา 19/105 หมู่ 4 ถนนโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย โทรศัพท์: 0-3574-5600-3

 • สาขานครสวรรค์ 919/118 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 0-5631-0222

ศูนย์บริการภาคตะวันตก อาทิ

 • สาขาเพชรบุรี 252/1-2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์: 0-3241-9715-21

ศูนย์บริการภาคใต้ อาทิ

 • สาขาภูเก็ต 58/5-6 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 0-7623-8667-72

 • สาขานครศรีธรรมราช 22/68-69 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 0-7535-7097-100

การแจ้งอุบัติเหตุ

 • โทรศัพท์ 1736 (กด 2 สินไหมประเภทอื่นๆ) (กด 2 สินไหมทั่วไป)
  • จดหมายแจ้งเคลม
  • อีเมล์ : nonmotor@dhipaya.co.th
  • เว็บไซต์ : แจ้งเคลมสินไหมทั่วไปออนไลน์

ขั้นตอนและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม

1.เมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

1.1 กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะขอเอกสารประกอบการพิจารณา

1.2 กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ
ความเสียหายตามนัดหมาย และออกหนังสือขอเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

2.เมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้

2.1 กรณีไม่ต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วน

2.2 กรณีต้องสำรวจความเสียหาย บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 7-15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วน และรายงานจากเจ้าหน้าที่สำรวจภัย

3.บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือยินยอมตกลงค่าเสียหายที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

4.กรณีความเสียหายไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

5.หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถดำเนินการดังนี้

5.1 ติดต่อ/ส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทบทวนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม

5.2 ติดต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

1. กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

	1.1 หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ
	1.2 ภาพถ่าย
	1.3 รายการสรุปทรัพย์สินที่เสียหาย
	1.4 ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน
	1.5 เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
		รายงานการบำรุงรักษา
	1.6 สำเนาบันทึกประจำวัน / เอกสารที่คู่กรณีออกให้ (ถ้ามี)
	1.7 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

2. กรณีเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก

	2.1 หนังสือแจ้งการเกิดเหตุ
	2.2 ภาพถ่าย
	2.3 ใบรับรองแพทย์
	2.4 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
	2.5 เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน 
		ทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงรายได้
	2.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งจะแจ้งขอเป็นกรณีไป

การเรียกร้องค่าสินไหมของทิพยประกันชีวิต

การเรียกร้องค่าสินไหมมีทั้งหมด 2 กรณี

 1. การใช้บัตรสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือข่ายบริษัทฯ

  1.1 เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายตามรายชื่อ รพ. ในสัญญา
  บริษัทฯ
  
  1.2 ยื่นบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม,บัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
  พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ให้เจ้าหน้าที่
  โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา 
  
  1.3 เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนปกติของโรงพยาบาล
  
  1.4 เมื่อรักษาเสร็จสิ้น
  
    	1.4.1 กรณีคนไข้นอก (OPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผล
    	ประโยชน์ที่ระบุในบัตร ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาล
    	เรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที
  
    1.4.2 กรณีคนไข้ใน (IPD) โรงพยาบาลตัดวางบิลตามผลประโยชน์
    ผ่านระบบ Fax Claim ส่วนที่เกินความคุ้มครอง (ถ้ามี) โรงพยาบาล
    เรียกเก็บจากผู้ถือบัตรทันที  
  

2.การเรียกร้องสินไหมกรณีรักษา โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิค ที่เปิดถูกต้องตามกฏหมาย และ รักษาโดแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน และนำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อขอเรียกร้องค่าชดเชยคืน

  1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

  2. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์

  3. เอกสารทางการแพทยประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีเงื่อนไขการจ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
  
  5. กรณีรักษาต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาด้านหน้า Passport และ
 	หน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกนอกประเทศทุกครั้ง ที่มีการขอเบิกค่ารักษา
 	พยาบาล

ทิพยประกันภัยขอเสนอช่องทางใหม่ของการทำประกันผ่านอินเทอร์เน็ต Tip Insure ซึ่งรวดเร็วตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังปลอดภัย และเชื่อถือได้อีกด้วย โดยมีให้เลือกทำหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ ประกันภัยเดินทางทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก และประกันอัคคีภัยทั้งรูปแบบบ้าน และคอนโด

สนใจทำประกันภัยผ่านอินเทอร์เน็ตสามารรถทำได้ที่ Tip Insure ศึกษาข้อมูลและอ่านกรมธรรม์ต่าง ๆ ของทิพยประกันภัยได้ที่ www.dhipaya.co.th นอกจากนี้ท่านยังสามาติดตามข่าวสารของทิพยประกันภัยได้ที่เฟสบุ๊ค Dhipaya.insurance