กรุงไทยพานิชประกันภัย


แบ่งแยกออกมาเป็นสองฝ่าย ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ชื่อกรุงไทย เจริญเติบโตจากธุรกิจด้านการเงินและการธนาคารมาเป็นเจ้าตลาดประกันภัยในประเทศ โดยมีประวัติตกทอดมาอย่างยาวนาน

บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทยพานิชและกรุงไทย-แอกซ่า แบ่งออกเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตตาม พรบ. กฎหมายว่าด้วยเรื่องการทำธุรกิจประกันภัยอยู่แล้ว แต่จุดเริ่มต้นของบริษัทประกันภัยที่ดูแลคนไทยเสมอมา อยู่ในปี พ.ศ. 2540 โดยมีการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผสมผสานเข้ากับกลุ่มแอกซ่า ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันชีวิต/สุขภาพอยู่แล้ว จึงได้เป็นจุดกำเนิดของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และจนถึงปัจจุบัน กรุงไทยยังคงเป็นชื่อที่ดูแลการไทยทั้งด้านการเงินสิ่งอื่นๆที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตให้เราอีกมากมาย

แอกซ่า มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า 59 ประเทศ โดยมีตัวเลขลูกค้าทั้งหมดถึง 103ล้านคนทั่วโลก โดยเน้นไปที่ตัวเลือกกรมธรรม์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการหลากหลายรูปแบบ มากกว่าเพียงประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประกันอสังหาริมทรัพย์และวินาศภัย หรือแม้แต่ที่ปรึกษาด้านการเงิน

เช่นเดียวกันกับแอกซ่า กลุ่มการเงินกรุงไทยเองก็เลือกที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยเลือกแบ่ง กรุงไทยพานิชประกันภัย ออกมาตามกฎหมาย แยกผลิตภัณฑ์สองรูปแบบอย่างชัดเจน เป็นประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ทั้งกลุ่มธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมๆกัน รวมถึงในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็เช่นกัน ในฐานะบริษัทที่มีรากฐานทางการเงินมั่นคง นับได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจประกันภัยอันดับต้นของประเทศในปัจจุบัน

แม้จะเป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเอาใจใคร แต่แนวทางในการประกอบธุรกิจของทั้งกรุงไทย-แอกซ่า และกรุงไทยพานิชประกันภัย ยังคงให้การดูแลพนักงานและลูกจ้างทุกคนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการคืนกำไรให้แก่สังคมและลูกค้าของบริษัท อยู่เป็นประจำ ทำให้ได้รับรางวัลในเชิงนิติบุคคลอยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่น

 • 2011 รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2013 บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นประจำปี และ อันดับ 2 ของโลกในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมจากกลุ่มแอกซ่า
 • 2014 รางวัลสถานประกอบการการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา) และ รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

เช่นเดียวกันกับ ธนาคารกรุงไทย และธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มการประกอบการเดียวกัน กรุงไทยแอกซ่าและกรุงไทยพานิช มีหลักการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายสูงสุดในการทำงานอยู่ 6 ปัจจัยด้วยกัน โดยประกอบไปด้วยความรับผิดชอบดังนี้ ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง เราคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตามมาเสมอ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดูแลจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมด้วยความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทเชิงบวกในสังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งการบรรลุความสำเร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้างสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงบทบาทของเราในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประกันวินาศภัย

ประกันภัยรถยนต์

ประกันการเดินทาง

 • ต่างประเทศ
 • ในประเทศ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • KPI PA Worry Free
 • KPI PA Happy Family
 • KPI PA Protect Plus

ประกันอัคคีภัย

 • ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ
 • ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอื่นๆ

กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประกันวินาศภัย

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-624-1111

โทรสาร: 02-624-1234

สำนักงานสาขา บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ภาคกลาง

สระบุรี

95/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองจ.สระบรุี 18000

เบอร์โทรศัพท์ 03-621-1803, 03-622-1975, 03-631-0669

ชลบุรี

64/32-33 หมู่4 ถ.สุขุมวิทย์ วทิ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองจ.ชลบรุี 20130

เบอร์โทรศัพท์ 03-838-1503, 03-838-6497-8, 03-838-1215

ภาคเหนือ

เชียงราย

756 ถ.พหลโยธิน ต.เวยีงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์ 05-371-8373-5, 05-371-8376

เชียงใหม่

9/17-18 หมู่3 ถ.ซปุ เปอร์ไฮเวย์ต.ช้างเผือกอ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ 05-340-9503-4, 05-340-9505

ภาคใต้

ภเูก็ต

22/3-4 ถ.หลวงพ่อวดัฉลอง ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองจ.ภเูก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์ 07-623-2965-6, 07-623-2967

หาดใหญ่

17-19 ซ. 10 ถ.เพชรบรุีตัดใหม่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์ 07-434-5313, 07-434-5315-6, 07-434-5314

ภาคอีสาน

อุบลราชธานี

233 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อบุ ลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์ 04-526-9281-2, 04-526-9283

ขอนแก่น

138/27-28 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ 04-334-8848, 04-334-8850, 04-334-8852

เรียกร้องค่าสินไหมจากกรุงไทย

ประกันชีวิต

 1. ดาวน์โหลด**แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม**ทดแทนอุบัติเหตุ
 2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้เอาประกันภัยและแพทย์ผู้ตรวจรักษา
 3. นำแบบฟอร์ม พร้อมด้วยรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ส่งมอบให้กับตัวแทน หรือให้กับบริษัทฯ โดยตรง
 4. การพิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทน
 5. สรุปผลการพิจารณาสินไหม

ประกันวินาศภัย

ประกันภัยรถยนต์

 • แจ้งเคลมโดยการโทรศัพท์ 02-309-5888 (ทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • แจ้งเคลมผ่าน KPI Application(สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เท่านั้น)
 • เคลมที่สำนักงานของบริษัทฯ

ประกันภัยอื่นๆ

รูปแบบการเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับประกันวินาศภัยรูปแบบอื่นๆ เช่นประกันกลุ่มหรือประกันสำหรับภาคธุรกิจ จะมีขั้นตอนที่แตกต่างออกไป โดยเลือกจากการติดต่อผ่านตัวแทนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ ส่งอีเมลล์เพื่อเป็นหลักฐานวัน-เวลาและเหตุการณ์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย
 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้แจ้งเคลม
 • เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
 • อีเมลล์
 • วันที่เกิดเหตุ
 • สาเหตุ
 • บ้านเลขที่ / สถานที่เกิดเหตุ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับโอนค่าสินไหม (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และสาขา)
 • ข้อมูลอื่นๆ (ที่ต้องการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการแจ้งเคลม)
 • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย ใบเสร็จรับเงินใบเสนอราคาค่าซ่อม ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ หรืออื่นๆ

โดยส่งเมลล์ในการเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับประกันภัยรูปแบบต่างๆได้ดังนี้

 • เคลมประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (แบบสำรองจ่าย) ประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ ประกันภัยบนบัตรเอทีเอ็ม ทุกธนาคาร และบัตร KPI Care Card อีเมลล์ aandh@kpi.co.th
 • เคลมประกันภัยการเดินทาง อีเมลล์ travel@kpi.co.th
 • เคลมประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อีเมลล์ marine@kpi.co.th
 • เคลมประกันอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่นๆ อีเมลล์ pandc@kpi.co.th

บริการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มออนไลน์ สำหรับใช้ในการยื่นเอกสารทุกรูปแบบ รวมถึงผ่านอีเมลล์ด้วย

แอพพลิเคชั่นจากกรุงไทยพานิชประกันภัย สำหรับ iOS และ Android

สำหรับบริการออนไลน์ของกรุงไทยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากกว่าบริษัทประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตอื่นๆในประเทศไทย แต่บริการหลังการขายเองก็ไม่ได้ตัดสินคุณภาพจากคุณสมบัติออนไลน์อย่างเดียว คุณภาพในงานบริการของทั้งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และกรุงไทยพานิชประกันภัย ถูกยกระดับมาอยู่บนแนวหน้าของประเทศได้ เพราะผลงานโดยรวม