#ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ# ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับของสมนาคุณสุดพิเศษจาก rabbit finance รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สำหรับลูกค้าใหม่

  1. รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์สำหรับลูกค้าใหม่; ข้อเสนอพิเศษสำหรับแคมเปญ ("แคมเปญ") จัดการโดย rabbit finance, ("ผู้จัด") จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ("ระยะเวลาของแคมเปญ") ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดแคมเปญนี้ก่อนระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่ผู้สมัคร สมัครหลังจากแคมเปญสิ้นสุดถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ

  2. ผู้มีสิทธิ์ในแคมเปญนี้คือผู้เข้าชมเว็ปไซต์ซึ่ง:

2.1) สมัครออนไลน์กับเว็ปไซต์ของผู้จัด rabbitfinance.com และได้รับอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ในฐานะบัตรหลักภายในระยะเวลาของแคมเปญ

2.2) บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่สามารถสมัครได้ได้แก่ บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์, ซิตี้ รีวอร์ด วีซ่า, ซิตี้ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด, ซิตี้ แคช แบ็ค แพลตตินั่ม, ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์, ซิตี้ เอ็ม วีซ่า ซีเล็คท์, ซิตี้ เอ็ม วีซ่า รีวอร์ด, ซิตี้ บิ๊ก ซี วีซ่า แพลตตินั่ม, ซิตี้ แมคโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด

2.3) ผู้ที่ไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้;

2.3.1) ผู้ถือบัตรเครดิต ซีตี้แบงก์ ที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติบัตรหลัก/ บัตรเสริม จากทางซิตี้แบงก์ทุกชนิด หรือผู้ถือบัตรได้ทำการยกเลิกบัตรเครดิตของซิตี้แบงก์ภายใน 12 เดือนก่อนวันสมัคร

2.3.2) ผู้ที่สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ของซิตี้แบงก์ www.citibank.co.th

2.4) ผู้จัดมีสิทธิที่จะอนุมัติ หรือปฎิเสธการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  1. ผู้จัดได้ให้ของสมนาคุณสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ลงทะเบียนบัตรเครดิตผ่านทางเว็ปไซต์ rabbitfinance.com และได้รับการอนุมัติจาก ซิตี้แบงก์ ซึ่งผู้ถือบัตรจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่จำกัดยอดการใช้จ่าย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรเครดิต

3.1) ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิ สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรผ่านเว็ปไซต์ของผู้จัดในภายในระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น

3.2) ผู้ถือบัตรจะต้องสมัครบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ผ่านทางเว็ปไซต์ผู้จัด ภายในระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น

3.3) ของสมนาคุณจะเป็นบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท 1 ใบ สำหรับลูกค้าใหม่ สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านเว็ปไซต์ rabbitfinance.com เท่านั้น

3.4) ผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ จากที่ระบุไว้ เป็นของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า หรือมากกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.5) ผู้ถือบัตรสามารถแลกของสมนาคุณจากทางผู้จัด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทาง ซิตี้แบงก์ และทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับบัตร โดยไม่จำกัดยอดการใช้จ่าย

3.6) ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3.7) ผู้จัดจะทำการส่งของสมนาคุณให้กับผู้ถือบัตรหลังจากที่ ซิตี้แบงก์ อนุมัติ และผู้ถือบัตรทำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดส่งกับบริษัทขนส่งที่เชื่อถือได้

3.8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ ของสมนาคุณ ถูกสลับเปลี่ยน ถูกขโมย เสียหาย สูญหาย ล่าช้า หลังจากที่ของสมนาคุณได้ถูกส่งออกไปกับบริษัทขนส่ง ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3.9) ผู้ถือบัตรที่ทำตรงตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิพิเศษทุกประการตามที่กล่าวข้างต้น และทางผู้จัดมีสิทธิที่จะปฎิเสธที่จะให้ของสมนาคุณกับผู้ถือบัตรที่ไม่ทำตามเงื่อนไข หรือทำตามเงื่อนไข แต่ไม่ครบขั้นตอน หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. ในการสมัครบัตร ผ่านเว็ปไซต์ rabbitfinance.com ผู้สมัครจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางผู้จัด ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้การดำเนินการสมัครเป็นไปอย่างไม่มีข้อติดขัด

  2. ผู้ที่ตอบรับการการสมัคร จะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่ทางผู้จัดกำหนดขึ้น

5.1) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก ถอน หรือเลื่อนช่วงเวลาแคมเปญนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ค่าเสียหาย ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม จากการยกเลิก ถอน หรือเลื่อนช่วงเวลาแคมเปญออกไป

5.2) การพิจารณา และคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และของสมนาคุณ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัด และคำตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

5.3) เงื่อนไข และข้อกำหนด ที่ผู้จัดกำหนดขึ้น จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย