citi-makro-platinum-rewards
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • คุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโคร และร้านค้าทั่วโลก
 • เครดิตเงินคืน ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 • ระยะเวลาชำระเงินปลอดดอกเบี้ย
citi-rewards-mastercard
ค่าธรรมเนียมรายปี: 0 ฿
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • x5 เท่าเมื่อใช้จ่ายที่ Lazada, Shopee, Rabbit LINE Pay
 • x5 เท่าเมื่อใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและอาหาร
 • x7 เท่าเมื่อใช้จ่ายในเดือนเกิด
citi-simplicity-card
ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • ฟรีธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต
 • ค่าธรรมเนียมกดเงินสดเพียง 1%
citibank
ค่าธรรมเนียมรายปี: 0 ฿
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • รับเงินคืน 11% ที่ BTS, MRT
 • รับเงินคืน 5% ที่ Grab, Boots, Watsons
 • รับเงินคืน 1% จากยอดใช้จ่ายอื่นๆ