ไทยพาณิชย์


ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาให้คนไทยได้ใช้เสมอ และมีความต้องการที่จะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Siam Commercial Bank (SCB) เริ่มต้นในนาม “บุคคลัภย์” ในปีพ.ศ. 2447 โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตั้งพระทัยจะให้มีสถาบันการเงินที่เป็นของสยาม เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเงินจากโลกตะวันตก

ในภายหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม "บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด" (Siam Commercial Bank, Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 หลังจากการทดลองกิจการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นับตั้งแต่นั้นมา ธนาคารแบงก์สยาม กัมมาจล ก็ได้กลายเป็นต้นแบบของธนาคารไทยมาโดยตลอด ริเริ่มระบบและแนวคิดการให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์ และบริการบัญชีต่าง ๆ มาให้บริการแก่ประชาชน พร้อมยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตรของประเทศอีกด้วย

ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อตามนโยบายเชื้่อชาตินิยมของรัฐบาลในขณะนั้น มาเป็นนาม ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยกใหญ่ ให้ชาวไทยที่มีความสามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารแทนชาวตะวันตกแบบเดิม

ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาให้คนไทยได้ใช้เสมอ ๆ เช่น ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526 ธนาคารได้นำบริการเงินด่วนหรือที่เรารู้จักกันในนาม ATM ในปัจจุบัน เข้ามาใช้เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย จนได้รับการยกย่อง จากนิตยสารการเงินธนาคารให้เป็น "ธนาคารแห่งปี" (Bank of the Year) ถึง 4 ปีซ้อน คือ พ.ศ. 2532 - 2535 ในปีพ.ศ. 2539 ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ย้ายไปที่ SCB Park Plaza ณ ชิดลม (ข้อมูลจาก: scb)

“เราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก”

“จะมุ่งพัฒนาสู่การเป็น ธนาคารครบวงจรชั้นนำของประเทศ”

 • ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

 • นาย อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

 • นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย

 • นาย อนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer

 • นาย เย็น ลอทเนอร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Transformation Officer

 • นาย คอลิน ริชาร์ด ดินน์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Technology Officer

 • นาง กิตติยา โตธนะเกษม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer

 • นายศรัณย์ทร ชุติมา รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจพิเศษ

 • นางสาว พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer

 • นาย ณรงค์ ศรีจักรินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Wealth Segment, ผลิตภัณฑ์ Wealth และ Retail Banking and Small SME Solutions

 • นาง อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ

 • นาย อารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer

 • นาย วศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment และผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment

 • นาง พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม

 • นาง ภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions

 • นาย สารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

 • กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง - 785,798,200 หุ้น
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่ม - 780,329,058 หุ้น
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - 214,048,512 หุ้น
 • STATE STREET BANK EUROPE LIMITED - 182,413,604 หุ้น
 • LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED - 166,166,495 หุ้น
 • CHASE NOMINEES LIMITED - 145,322,712 หุ้น
 • สำนักงานประกันสังคม - 54,954,200 หุ้น
 • THE BANK OF NEW YORK MELLON - 46,594,418 หุ้น
 • STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY - 39,211,975 หุ้น
 • NORTRUST NOMINEES LTD-CLAC - 36,464,812 หุ้น
 • ผู้ถือหุ้นอื่นๆ - 947,888,212 หุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่าศตวรรษ ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม

โครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ธนาคารได้ริเริ่มและสนับสนุนนั้นสามารถแบ่งตามเจตนารมณ์ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่

 • พัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้
 • สร้างเครือข่ายจิตอาสา
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าบุคคล

 • อัพทูมี (UP2ME)
 • เงินฝาก
 • การลงทุน
 • SCB พร้อมเพย์
 • ผลิตภัณฑ์ประกัน
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไทยพาณิชย์
 • รับชำระเงินและเติมเงิน
 • ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผลิตภัณฑ์บัตร
 • ประมูลรถยนต์ ไทยพาณิชย์พลัส

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

 • True Business Alliance
 • สินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจ
 • บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
 • การค้าต่างประเทศและเงินโอน
 • การลงทุนและประกัน
 • แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • SME กล้าคิด ไทยพาณิชย์ก็กล้าให้
 • นิตยสาร SMEBiz

ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

 • วาณิชธนกิจ
 • บริการธุรกิจหลักทรัพย์
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ
 • การค้าต่างประเทศและเงินโอน
 • การลงทุน
 • ทีมตามประเภทอุตสาหกรรม
 • สำนักงานต่างประเทศ
 • สถานที่ตั้ง: สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0-2544-1000
 • แฟกซ์: 0-2937-7832
 • ศูนย์บริการลูกค้าบุคคล: 0-2777-7777
 • ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ: 0-2722-2222
 • เวลาทำการ: 08.30 - 15.30 (จันทร์ ถึง ศุกร์)

สำนักงานย่อยของธนาคารไทยพาณิชย์

เขตชิดลม สถานที่ตั้ง: เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10412 โทรศัพท์: 0-2256-1226-33 แฟกซ์: 0-2256-2748 เวลาทำการ: 08.30 - 15.30 (จันทร์ ถึง ศุกร์)

เขตบางรัก สุรวงศ์ สถานที่ตั้ง: เลขที่ 291 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2235-5316-8 แฟกซ์: 0-2235-5367 เวลาทำการ: 08.30 - 15.30 (จันทร์ ถึง ศุกร์)

ภาคเหนือ สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย สาขาลำปาง

ภาคตะวันออก สาขาตึกคอม พัทยา สาขาระยอง สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก สาขาบิ๊กซี กาญจนบุรี สาขาเทสโก้ โลตัส ตาก สาขาชะอำ

ภาคอีสาน สาขามหาวิทยาลัย ขอนแก่น สาขาสุรินทร์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี

ภาคใต้ สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่ สาขาปัตตานี สาขาเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต

เขตพญาไท บิ๊กซี สะพานควาย ถนนเพชรบุรี

เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก ซอย 4 ศุภลัย ซิตี้โฮม

ภาคเหนือ สาขา จอมทอง สาขา ประตูท่าแพ

ภาคตะวันออก สาขา คาร์ฟู พัทยา สาขา เทสโก้ โลตัส ระยอง

ภาคตะวันตก สาขา ตลาดเขต สาขา ดำเนินสะดวก

ภาคใต้ สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เครื่อง 2 สาขาสะพานปลา

นอกจากสาขาและตู้ ATM ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังมีอีกหลากหลายสาขา ซึ่งท่านสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะสาขาแยก สำนักงานเขตพื้นที่ ตู้ ATM หรือศูนย์บริการต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เลย