สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด คือกลุ่มธนาคารที่ให้บริการด้านการธนาคารแก่บุคคลและบริษัทเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง

เป็นกลุ่มธนาคารสากลชั้นนำที่มีพนักงานกว่า 90,000 คน จาก 132 สัญชาติ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมใน71ประเทศให้บริการด้านการธนาคารแก่บุคคลและบริษัทเพื่อขับเคลื่อนการลงทุน การค้า และสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งรายได้และกำไรหลักราว90เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มธนาคาร

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทำการควบรวมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีอายุกว่า 111 ปี เข้ากับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 และธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)


ผู้บริหารธนาคาร Standard Chartered

 1. นางลิน ค็อก กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าบุคคล*

 3. นายพลากร หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน

 4. นางณิชาภัทร อาร์ค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสายงานตลาดเงินและตลาดทุน

 5. นายวินเซ็นต์ โลห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง

 6. นายคริส เจนกิ้นส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ

 7. นางอรนุช นำพูลสุขสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี

 8. นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำ กับดูแลการปฏิบัติงาน

** 9. นายนิธิ เหล่าพูลสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานกฎหมาย

*** 10.นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

11.นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน

*นายรามากริชนัน ซับบรามาเนียน โยกย้ายตำ แหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

**นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยาเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2558 

***นายนิธิเหล่าพูลสุข ดำ รงตำ แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานกฏหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ถือหุ้นธนาคาร Standard Chartered

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำนวน 1,481,795,116 หุ้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำนวน 1,750,753 หุ้น

BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch จำนวน 50,452 หุ้น

Mrs. Lin Mei Jen จำนวน 12,867 หุ้น

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำ กัด (มหาชน) จำนวน 6,250 หุ้น

นางสาว อุรววีณ์ กนกพฤกษ จำนวน 5,517 หุ้น

นายไมตรี ตรีประเสริฐพจน จำนวน 4,783 หุ้น

นายอมร เตชอัครกุล จำนวน 4,435 หุ้น

นางเพ็ญนภา ตวงสิทธิสมบัติ จำนวน 3,027 หุ้น

บริษัท ไชยพร อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด จำนวน 2,971 หุ้น


กิจกรรมเพื่อสังคม

การกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจอาจเป็นเหมือนโรคที่จำกัดโอกาสของประชาชนในการยังประโยชน์ให้แก่ความสำเร็จของชุมชน ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราเชื่อว่าเราในฐานะธนาคารระหว่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีความท้าทายที่สุดในโลกมีหน้าที่ในการใช้ทักษะและประสบการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการพัฒนาสังคม เราทำให้มีความยั่งยืนในธุรกิจโดยการช่วยสร้างชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดี

เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายได้ดีที่สุดด้วยการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักและพนักงานของเรา เราให้การสนับสนุนโครงการระหว่างประเทศ 3 โครงการหลักรวมถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละประเทศ

”Seeing is Believing ให้ดวงตา ให้ชีวิต” เป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาสาเหตุของโรคตาบอดที่ป้องกันได้ ซึ่งได้ช่วยฟื้นฟูสายตาของประชากรมากกว่า 1.8 ล้านคนใน 17 ประเทศ ในปี 2551 เราเริ่มดำเนินโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสายตาแก่ประชากรมากกว่า 20 ล้านคนใน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2555

”การใช้ชีวิตกับเอชไอวี”เป็นโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ระดับโลกที่มุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และเพื่อให้บรรลุคำมั่นที่มีต่อ Clinton Global Initiative ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชากร 1 ล้านคนภายในปี 2553 เครือข่าย HIV Champion ของกลุ่มผู้ให้ความรู้ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี 2551 นอกจากนี้ เรายังได้เริ่มดำเนินโครงการ Living with HIV สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในแอฟริกาที่ซึ่งมีการขยายการให้การศึกษาอย่างมาก

Nets for Life เป็นโครงการระดับภูมิภาคในการแก้ปัญหาโรคมาลาเรียนั้น ได้มีการแจกจ่ายมุ้งป้องกัน**โรคมาลาเรีย**ไปมากกว่า 1 ล้านหลัง ใน 15 ประเทศทั่วทั้งแอฟริกานับตั้งแต่โครงการเริ่มต้นในปี 2549 เราได้เริ่มอบรมพนักงานในฐานะ ‘ผู้นำต่อสู้มาลาเรีย’ เพื่อให้การศึกษาแก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคนี้ และบรรลุเป้าหมายของเราในการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 5 ล้านหลังภายในปี 2556


ผลิตภัณฑ์ Standard Chartered

บัตรเครดิต

 • บัตรวีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท
 • บัตรมาสเตอร์คาร์ด แพลตตินั่ม
 • บัตรวีซ่า แพลตตินั่ม ลิเวอร์พูล
 • บัตรมาสเตอร์คาร์ด ไทเทเนียม

ออมเงิน

 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ eSaver
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ

บัตรเดบิต

 • บัตรเดบิต
 • บัตรเดบิต ลิเวอร์พูล

สินเชื่อ


Standard Chartered Online Service

สำนักงานใหญ่

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500 โทรศัพท์ (02)724-6327-36 โทรสาร (02) 724 6121-7

วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ของทุกเดือน เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ของทุกเดือน เวลา 08.30 - 18.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สำนักงานย่อยของสาขา

กรุงเทพมหานคร

สาขาท่าดินแดง 379, 381, 383 ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ (02) 437-0156-7, (02) 863-3334-9 โทรสาร (02) 437-4863 วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาเจริญกรุง 335 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ (02) 225-7451-2, (02) 622-8630-8 โทรสาร (02) 225-7453, (02) 622-8639 วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ A 409 ชั้น 4, เลข ที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถ.ราชดำาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (02) 613-1042 โทรสาร (02) 613-1321 วันจันทร์- วันอาทิตย์- วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 - 19.30 น. (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)

สาขาห้างโลตัส รัตนาธิเบศร์ 37/112 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (02) 950-8855 โทรสาร (02) 950-8844 วันจันทร์- วันอาทิตย์- วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น. (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม, 13 เมษายน และ 1 กรกฎาคมของทุกปี)

สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่419 ชั้น4 เลขที่ 99 หมู่2 ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (02) 835 3978 โทรสาร (02) 835 3979 วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 11.00 - 19.30 น. วันเสาร์- วันอาทิตย์- วันนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 19.30 น. (ยกเว้นวันที่1มกราคม, 13 เมษายน และ1กรกฎาคมของทุกปี)

สาขาศรีวรา

569/1-3 ซอยรามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 530-8379 โทรสาร (02) 530-7597 (02)530 7249 วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่

ภาคตะวันออก สาขาระยอง


ตู้ ATM ของธนาคาร

เขตบางแค สาขาบางแค

เขตพระนคร สาขาพาหุรัด

เขตยานนาวา สาขาโลตัสพระราม 3

เขตวัฒนา สาขาทองหล่อ

นอกจากสำนักงานย่อย และตู้กดเงินสดของธนาคาร Standard Chartered ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายที่ให้คุณค้นหาสถานที่บริการใกล้บ้านที่สุดเพราะในเว็บไซต์ของธนาคาร Standard Chartered มีวิธีค้นหาสถานที่

เพียงเลือกสิ่งที่ต้องการอย่างสาขาหรือตู้เอทีเอ็มและใส่จังหวัดเพียงเท่านี้ก็จะปรากฎสถานที่ที่เราต้องการหาขึ้นมาให้แล้ว