โรงเรียนสองภาษา อินเตอร์ ทวิภาษา รังสิต นักเรียน bilingual school rangsit
Image

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ SBS

IB World School

IB World School


สอนด้วยหลักสูตรนานาชาติทวิภาษามาตรฐานสากลและกระทรวงศึกษาธิการ 

Cambridge International School

Cambridge International School

ชั้นมัธยม สอนด้วยหลักสูตร (Cambridge International School) ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและโปรแกรมทวิภาษาที่ทันสมัย

โดดเด่นด้านภาษา

โดดเด่นด้านภาษา


เน้นย้ำพื้นฐานภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ในเวลาเดียวกัน

รับใบรับรองจาก Cambridge International School

รับใบรับรองจาก Cambridge International School

มีใบรับรองจาก Cambridge พร้อมให้ลูกคุณเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

ลงทะเบียนคลิก!
Image
Image
Image
Image
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!

          แนะนำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนนานาชาติในปทุมธานี

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Satit Bilingual School of Rangsit University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา อยู่ในความดูแลของ ดร. อภิรมน  อุไรรัตน์

 

โดยการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติย่านรังสิตแห่งนี้จะเน้นการเรียนเรียนรู้แบบองค์รวมและการเรียนรู้ภาษาที่สอง พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคใหม่ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต สามารถนำวิชาความรู้ไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 

ด้วยห้องเรียนที่มีความทันสมัย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนสองภาษาได้อย่างครบครัน พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในด้านวิชาการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความสนใจของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพในอนาคต

 

ซึ่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยอีกสถาบันหนึ่ง เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ตั้งอยู่ในย่านรังสิตที่สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสองภาษา รับประกันได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมและต่อยอดอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

            สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS) มอบสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่ผู้เรียน ให้รู้สึกปลอดภัยและมีความเป็นกันเอง พยายามส่งเสริมให้คิดแบบนอกกรอบในทุกหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเรียนรู้ผ่านการทดลองทำมากกว่าการท่องจำข้อมูล สมกับเป็นโรงเรียนนานาชาติในยุค 2020

 

 

            วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ของการมาศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คือการสร้างและรักษาความเป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 

 

            ดูแลแบบครอบครัว

 

ที่ SBS จะมีการดูแลนักเรียนแบบครอบครัว เรามีความมุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความสุขในการใช้ชีวิต ไปพร้อมกับสมดุลในเรื่องของการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่มอบบรรยากาศอบอุ่นให้กับผู้เรียน

 

 

            ส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาอย่างเต็มรูปแบบ

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างแท้จริง พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสองภาษา และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคต

 

 

            หลักสูตรคุณภาพ

 

หลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละขั้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ถูกจัดเตรียมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็มีการเรียนการสอนหลักสูตรเคมบริดจ์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึง IGCSE และ AS-Level โดยหลักสูตรแต่ละขั้นนี้ จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับประเทศและระดับนานาชาติได้

 

 

            ส่งเสริมด้านความหลากหลาย

 

โลกของเรามีความหลากหลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จึงไม่ละเลยที่จะสอนให้นักเรียนได้มีความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลาย มีความใจกว้าง เข้าใจผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในโลกในอนาคตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ให้มกับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดรับกับความหลากหลาย พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตามให้ทันยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอยู่เสมอ

          โรงเรียนนานาชาติย่านรังสิต สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต - กรุงเทพมหานครฯ

 

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง แล้วกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยอบรมบ่มเพาะ เสริมสร้างทักษะให้กับบุตรหลานในวัยเรียนของคุณได้ ขอแนะนำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานครฯ ที่เปิดการเรียนการสอนและพร้อมดูแลบุตรหลานของคุณด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมส่งเสริมทักษะภาษาที่สอง กับจุดแข็งของโรงเรียนที่น่าสนใจดังนี้

 

 • การเรียนการสอนแบบ International Bilingual School หลักสูตรนานาชาติทวิภาษา
 • ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถม มีระบบการเรียนการสอนแบบ IB World School ไม่แข่งสอบ ไม่แข่งเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมต้น มีการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะในระดับสากล
 • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สอง ด้วยระบบการศึกษาแบบ Bilingual (สองภาษา) ภาษาไทยก็พูดได้คล่องแคล่ว ภาษาอังกฤษก็พูดได้ไหลลื่น ไม่ติดขัด

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ปกครองสามารถแบ่งชำระค่าเรียนเป็นรายเดือนได้ ทางโรงเรียนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยเพิ่ม

 

 

            หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 • ระดับชั้นอนุบาล เน้นพัฒนาจากตัวเด็ก สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 9 เดือน - 6 ปี (IB , PYP Constructivism  & Inquiry Based Age)
 • ระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตรแคมบริดจ์ สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 11 ปี (IB , PYP Inquiry Based)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา สองภาษา หลักสูตร IGCSE, A & AS
  Cambridge International Bilingual Curriculum IGCSE , A&AS Levels สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 19 ปี

 

 

            กิจกรรมนอกห้องเรียน (Extra Curricular Activities)

 

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เลือกมากมาย เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ, ศิลปะ, เทคโนโลยี และกีฬา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสนใจของตนเอง และยังมีอีกหลายกิจกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 

 

            สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

 

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนอินเตอร์ย่านรังสิตที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ได้แก่

 

 • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้แบบเปิดโล่งท่ามกลางธรรมชาติ
 • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องไอซีที (ICT)
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องออกกำลังกาย
 • สนามฟุตบอล
 • สนามเด็กเล่น
 • ห้องอาหารพื้นที่กว้าง
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
 • เครื่องฉาย LCD สำหรับสื่อการเรียนรู้
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง