Products Suggestion

กรุงเทพประกันภัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

Bangkok Insurance Productsติดต่อเรา

ติดต่อกรุงเทพประกันภัย

ติดต่อกรุงเทพประกันภัย

โทร 02-285-8888 จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.
ข้อมูลประกันภัยออนไลน์

ข้อมูลประกันภัยออนไลน์

โทร 02-285-8585 จ.-ศ. เวลา 08.00-17.00 น.
สายด่วน 24 ชั่วโมง

สายด่วน 24 ชั่วโมง

แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ โทร 1620

70th Year Bangkok Insurance

70th Year Bangkok Insurance

Special Promotions from Bangkok Insurance

 

 • เกี่ยวกับบริษัท

 • วิสัยทัศน์

 • โครงสร้างองค์กร

 • คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร

 • ข่าวสารและกิจกรรม 

 

 

 • รายงานประจำปี

 • ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลหุ้นกรุงเทพประกันภัย

 • ข่าวสารและกิจกรรม

 • บริการผู้ถือหุ้น 

 

 • สินไหมทดแทนยานยนต์ 

 • สินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • สินไหมทดแทนอื่นๆ

     

          สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2285 8888

โทรสาร 0 2610 2100

เวลาทำการ จ.- ศ. เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้น วันหยุดประจำปี

MRT สถานี ลุมพินี

รถประจำทาง 17, 62, 116, 149

 

 

 • สมัครผ่านอีเมล 

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ

 • ส่งเอกสารการสมัครงาน

ช่องทางการติดต่อด้านอื่นๆ

Latest financial news