Car insurance comparison for Honda cars

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2019
456,000
Honda Civic 2019
938,000
Honda Civic 2019
857,000
Honda Jazz 2019
505,000
Honda Jazz 2019
530,000
Honda Jazz 2019
566,000
Honda Jazz 2019
578,000
Honda Civic 2019
764,000
Honda Accord 2019
1,180,000
Honda Civic 2019
690,000
Honda Civic 2019
898,000
Honda Accord 2019
1,311,200
Honda Accord 2019
1,439,200
Honda BR-V 2019
612,000
Honda BR-V 2019
668,000
Honda CR-V 2019
1,127,200
Honda City 2019
562,000
Honda CR-V 2019
1,199,200
Honda Brio 2019
367,000
Honda CR-V 2019
1,087,200
Honda Accord 2019
1,313,000
Honda Accord 2019
1,222,000
Honda Accord 2019
1,204,000
Honda CR-V 2019
1,239,200
Honda Accord 2019
1,075,000
Honda Brio 2019
380,000
Honda Brio 2019
422,000
Honda HR-V 2019
743,000
Honda CR-V 2019
1,247,200
Honda HR-V 2019
826,000
Honda Accord 2019
1,042,000
Honda CR-V 2019
1,359,200
Honda HR-V 2019
869,000
Honda BR-V 2019
558,000
Honda City 2019
447,000
Honda City 2019
416,000
Honda BR-V 2019
608,000
Honda Mobilio 2019
475,000
Honda City 2019
495,000
Honda Mobilio 2019
505,000
Honda Mobilio 2019
546,000
Honda City 2019
520,000
Honda Jazz 2019
425,000
Honda City 2019
550,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2018
836,000
Honda Accord 2018
1,170,000
Honda Accord 2018
1,245,000
Honda Civic 2018
745,000
Honda Civic 2018
673,000
Honda CR-V 2018
1,086,000
Honda CR-V 2018
1,157,000
Honda CR-V 2018
1,060,000
Honda HR-V 2018
847,000
Honda HR-V 2018
806,000
Honda Brio 2018
405,000
Honda HR-V 2018
724,000
Honda BR-V 2018
530,000
Honda CR-V 2018
1,185,000
Honda Civic 2018
728,000
Honda Civic 2018
882,000
Honda Civic 2018
658,000
Honda Jazz 2018
414,000
Honda Jazz 2018
445,000
Honda Jazz 2018
489,000
Honda Jazz 2018
515,000
Honda Jazz 2018
551,000
Honda Jazz 2018
562,000
Honda City 2018
403,000
Honda City 2018
434,000
Honda City 2018
479,000
Honda City 2018
504,000
Honda City 2018
534,000
Honda City 2018
545,000
Honda Brio 2018
347,000
Honda Brio 2018
359,000
Honda Brio 2018
397,000
Honda Mobilio 2018
453,000
Honda Mobilio 2018
483,000
Honda Mobilio 2018
520,000
Honda BR-V 2018
520,000
Honda BR-V 2018
567,000
Honda HR-V 2018
669,000
Honda HR-V 2018
713,000
Honda HR-V 2018
752,000
Honda HR-V 2018
783,000
Honda CR-V 2018
1,081,000
Honda CR-V 2018
1,185,000
Honda CR-V 2018
1,286,000
Honda Civic 2018
867,000
Honda Civic 2018
819,000
Honda CR-V 2018
1,197,000
Honda Accord 2018
997,000
Honda Accord 2018
1,028,000
Honda Accord 2018
1,153,000
Honda Civic 2018
914,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda CR-V 2017
1,041,000
Honda CR-V 2017
928,000
Honda Jazz 2017
390,000
Honda Mobilio 2017
429,000
Honda Mobilio 2017
457,000
Honda Mobilio 2017
480,000
Honda CR-V 2017
970,000
Honda City 2017
375,000
Honda City 2017
402,000
Honda CR-V 2017
896,000
Honda City 2017
403,000
Honda City 2017
440,000
Honda City 2017
427,000
Honda CR-V 2017
882,000
Honda City 2017
460,000
Honda City 2017
459,000
Honda City 2017
475,000
Honda CR-V 2017
809,000
Honda City 2017
482,000
Honda Civic 2017
636,000
Honda Civic 2017
703,000
Honda Brio 2017
376,000
Honda Civic 2017
791,000
Honda Civic 2017
850,000
Honda HR-V 2017
644,000
Honda Brio 2017
339,000
Honda HR-V 2017
688,000
Honda HR-V 2017
723,000
Honda HR-V 2017
754,000
Honda Jazz 2017
404,000
Honda Brio 2017
328,000
Honda Jazz 2017
421,000
Honda Jazz 2017
458,000
Honda BR-V 2017
542,000
Honda Jazz 2017
482,000
Honda Jazz 2017
516,000
Honda BR-V 2017
502,000
Honda Jazz 2017
528,000
Honda Accord 2017
1,179,000
Honda Mobilio 2017
400,000
Honda Accord 2017
1,123,000
Honda Mobilio 2017
441,000
Honda Accord 2017
1,106,000
Honda Mobilio 2017
468,000
Honda Accord 2017
988,000
Honda Mobilio 2017
503,000
Honda Accord 2017
959,000
Honda City 2017
389,000
Honda City 2017
418,000
Honda City 2017
461,000
Honda City 2017
483,000
Honda City 2017
505,000
Honda City 2017
513,000
Honda Civic 2017
837,000
Honda CR-V 2017
1,141,000
Honda Jazz 2017
435,000
Honda Jazz 2017
477,000
Honda Jazz 2017
503,000
Honda Jazz 2017
539,000
Honda Jazz 2017
550,000
Honda CR-V 2017
1,141,000
Honda CR-V 2017
1,238,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2016
405,000
Honda Civic 2016
565,000
Honda Brio 2016
280,000
Honda CR-V 2016
870,000
Honda BR-V 2016
507,000
Honda Freed 2016
573,000
Honda Brio 2016
282,000
Honda CR-V 2016
872,000
Honda Jazz 2016
439,000
Honda HR-V 2016
618,000
Honda Brio 2016
295,000
Honda Accord 2016
1,130,000
Honda Accord 2016
912,000
Honda Civic 2016
864,000
Honda Brio 2016
308,000
Honda Accord 2016
870,000
Honda Mobilio 2016
419,000
Honda Accord 2016
224,000
Honda Accord 2016
830,000
Honda Mobilio 2016
368,000
Honda Mobilio 2016
388,000
Honda Accord 2016
347,000
Honda Accord 2016
770,000
Honda Accord 2016
811,000
Honda Jazz 2016
376,000
Honda Accord 2016
1,077,000
Honda Civic 2016
827,000
Honda Accord 2016
1,054,000
Honda Brio 2016
313,000
Honda Jazz 2016
454,000
Honda CR-V 2016
917,000
Honda Civic 2016
446,000
Honda Accord 2016
942,000
Honda Jazz 2016
486,000
Honda City 2016
441,000
Honda CR-V 2016
865,000
Honda Mobilio 2016
425,000
Honda City 2016
416,000
Honda Accord 2016
1,040,400
Honda Jazz 2016
497,000
Honda City 2016
384,000
Honda Mobilio 2016
399,000
Honda CR-V 2016
835,000
Honda Civic 2016
483,000
Honda Accord 2016
890,000
Honda CR-V 2016
768,000
Honda Civic 2016
540,000
Honda Brio 2016
293,000
Honda Accord 2016
1,002,000
Honda Mobilio 2016
474,480
Honda Mobilio 2016
447,000
Honda City 2016
384,000
Honda Jazz 2016
100,000
Honda CR-V 2016
765,000
Honda Brio 2016
260,000
Honda City 2016
356,000
Honda Mobilio 2016
465,000
Honda Civic 2016
769,000
Honda Odyssey 2016
1,532,000
Honda Civic 2016
664,000
Honda Mobilio 2016
503,280
Honda City 2016
452,000
Honda HR-V 2016
694,000
Honda Brio 2016
280,000
Honda Odyssey 2016
1,440,000
Honda City 2016
399,000
Honda Civic 2016
684,000
Honda Mobilio 2016
443,000
Honda HR-V 2016
667,000
Honda Civic 2016
520,000
Honda Brio 2016
287,000
Honda City 2016
438,000
Honda Brio 2016
362,000
Honda City 2016
457,000
Honda CR-Z 2016
913,000
Honda Brio 2016
265,000
Honda Civic 2016
618,000
Honda Accord 2016
903,000
Honda BR-V 2016
469,000
Honda HR-V 2016
655,000
Honda Brio 2016
322,000
Honda Freed 2016
629,000
Honda Freed 2016
557,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2015
535,000
Honda Civic 2015
492,000
Honda City 2015
372,600
Honda City 2015
405,000
Honda City 2015
396,900
Honda City 2015
405,000
Honda City 2015
477,900
Honda HR-V 2015
639,000
Honda HR-V 2015
654,000
Honda HR-V 2015
608,000
Honda HR-V 2015
561,000
Honda CR-V 2015
852,000
Honda CR-V 2015
804,000
Honda CR-V 2015
770,000
Honda CR-V 2015
708,000
Honda Mobilio 2015
434,000
Honda Mobilio 2015
413,000
Honda Mobilio 2015
374,000
Honda Mobilio 2015
345,000
Honda City 2015
399,000
Honda City 2015
375,000
Honda City 2015
355,000
Honda Accord 2015
907,000
Honda Accord 2015
785,000
Honda Jazz 2015
470,000
Honda Jazz 2015
460,000
Honda Jazz 2015
435,000
Honda Jazz 2015
420,000
Honda Jazz 2015
386,000
Honda City 2015
429,000
Honda Brio 2015
244,000
Honda Brio 2015
266,000
Honda Brio 2015
271,000
Honda Brio 2015
249,000
Honda Brio 2015
275,000
Honda Brio 2015
266,000
Honda Brio 2015
268,000
Honda Brio 2015
277,000
Honda Brio 2015
291,000
Honda City 2015
983,000
Honda Accord 2015
859,000
Honda City 2015
941,000
Honda City 2015
424,000
Honda City 2015
410,000
Honda City 2015
394,000
Honda Jazz 2015
928,000
Honda CR-V 2015
980,000
Honda City 2015
1,038,000
Honda Jazz 2015
983,000
Honda Accord 2015
1,037,000
Honda City 2015
1,100,000
Honda CR-V 2015
1,100,000
Honda City 2015
372,000
Honda City 2015
344,000
Honda Odyssey 2015
1,439,000
Honda Odyssey 2015
1,359,000
Honda STEPWGN SPADA 2015
1,050,000
Honda STEPWGN SPADA 2015
1,018,000
Honda Accord 2015
791,000
Honda Accord 2015
778,000
Honda Accord 2015
751,000
Honda Accord 2015
732,000
Honda Accord 2015
694,000
Honda Jazz 2015
359,000
Honda Freed 2015
523,000
Honda Freed 2015
588,000
Honda Freed 2015
539,000
Honda Jazz 2015
1,038,000
Honda City 2015
1,037,000
Honda CR-Z 2015
863,000
Honda Civic 2015
630,000
Honda Civic 2015
515,000
Honda Civic 2015
460,000
Honda Civic 2015
421,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 2014
200,000
Honda Jazz 2014
345,000
Honda Jazz 2014
348,000
Honda Jazz 2014
356,000
Honda City 2014
286,000
Honda City 2014
317,000
Honda Jazz 2014
371,000
Honda City 2014
380,000
Honda Jazz 2014
355,000
Honda City 2014
318,000
Honda City 2014
335,000
Honda CR-V 2014
608,000
Honda CR-V 2014
667,000
Honda CR-V 2014
646,000
Honda CR-V 2014
591,000
Honda Civic 2014
426,000
Honda City 2014
343,000
Honda Civic 2014
442,000
Honda Accord 2014
622,000
Honda City 2014
362,000
Honda City 2014
296,000
Honda Accord 2014
654,000
Honda City 2014
322,000
Honda CR-V 2014
909,792
Honda Accord 2014
700,000
Honda Accord 2014
727,000
Honda Accord 2014
759,000
Honda STEPWGN SPADA 2014
966,000
Honda STEPWGN SPADA 2014
999,000
Honda Odyssey 2014
1,292,000
Honda Odyssey 2014
1,367,000
Honda City 2014
329,000
Honda City 2014
341,000
Honda Civic 2014
532,000
Honda Civic 2014
490,000
Honda City 2014
371,000
Honda City 2014
387,000
Honda City 2014
411,000
Honda Brio 2014
280,000
Honda Brio 2014
271,000
Honda Brio 2014
256,000
Honda Brio 2014
249,000
Honda Brio 2014
264,000
Honda Brio 2014
234,000
Honda Brio 2014
256,000
Honda Brio 2014
255,000
Honda Brio 2014
230,000
Honda City 2014
415,000
Honda Jazz 2014
371,000
Honda Jazz 2014
401,000
Honda Jazz 2014
418,000
Honda Jazz 2014
433,000
Honda Jazz 2014
444,000
Honda Accord 2014
773,000
Honda Accord 2014
855,000
Honda Jazz 2014
323,000
Honda Civic 2014
475,000
Honda Civic 2014
466,000
Honda Civic 2014
419,000
Honda Civic 2014
392,000
Honda City 2014
337,000
Honda City 2014
356,000
Honda City 2014
377,000
Honda Mobilio 2014
333,000
Honda Mobilio 2014
360,000
Honda Mobilio 2014
397,000
Honda Mobilio 2014
417,000
Honda CR-V 2014
673,000
Honda CR-V 2014
733,000
Honda CR-V 2014
776,000
Honda CR-V 2014
819,000
Honda HR-V 2014
541,000
Honda HR-V 2014
587,000
Honda Accord 2014
810,648
Honda Civic 2014
530,000
Honda Civic 2014
434,000
Honda Freed 2014
505,000
Honda HR-V 2014
632,000
Honda Civic 2014
465,000
Honda CR-Z 2014
815,000
Honda CR-V 2014
746,496
Honda CR-V 2014
973,944
Honda CR-V 2014
810,648
Honda Accord 2014
1,073,088
Honda Civic 2014
507,000
Honda Civic 2014
582,000
Honda Accord 2014
1,137,240
Honda Civic 2014
400,000
Honda Civic 2014
486,000
Honda Freed 2014
551,000
Honda City 2014
248,000
Honda City 2014
320,000
Honda City 2014
300,000
Honda City 2014
341,000
Honda Freed 2014
488,000
Honda City 2014
337,000
Honda Accord 2014
245,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2013
291,000
Honda Accord 2013
509,000
Honda Accord 2013
567,000
Honda Accord 2013
572,000
Honda Accord 2013
626,000
Honda Accord 2013
913,000
Honda Brio 2013
223,000
Honda Brio 2013
250,000
Honda Brio 2013
245,000
Honda Brio 2013
235,000
Honda Brio 2013
234,000
Honda Brio 2013
213,000
Honda Brio 2013
245,000
Honda Brio 2013
227,000
Honda Brio 2013
248,000
Honda Brio 2013
264,000
Honda Brio 2013
273,000
Honda City 2013
305,000
Honda City 2013
281,000
Honda City 2013
348,000
Honda City 2013
327,000
Honda Brio 2013
233,000
Honda Brio 2013
207,000
Honda Freed 2013
501,000
Honda Freed 2013
454,000
Honda Accord 2013
745,330
Honda Accord 2013
813,564
Honda Civic 2013
430,000
Honda Civic 2013
447,000
Honda Civic 2013
489,000
Honda Civic 2013
372,000
Honda Civic 2013
398,000
Honda CR-V 2013
668,697
Honda CR-V 2013
799,917
Honda CR-V 2013
757,927
Honda CR-V 2013
610,960
Honda CR-Z 2013
758,000
Honda Freed 2013
484,000
Honda Odyssey 2013
1,342,118
Honda Freed 2013
532,000
Honda Freed 2013
468,000
Honda Accord 2013
320,000
Honda Accord 2013
267,000
Honda Jazz 2013
328,000
Honda Jazz 2013
303,000
Honda Jazz 2013
343,000
Honda Accord 2013
193,000
Honda City 2013
356,000
Honda Jazz 2013
355,000
Honda City 2013
277,000
Honda Jazz 2013
345,000
Honda City 2013
341,000
Honda Jazz 2013
350,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
902,000
Honda Odyssey 2013
1,064,000
Honda City 2013
311,000
Honda CR-V 2013
580,000
Honda CR-V 2013
646,000
Honda CR-V 2013
628,000
Honda CR-V 2013
562,000
Honda Civic 2013
395,000
Honda Civic 2013
417,000
Honda City 2013
341,000
Honda Accord 2013
595,000
Honda Accord 2013
632,000
Honda Accord 2013
683,000
Honda Accord 2013
708,000
Honda Accord 2013
723,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
922,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
952,000
Honda Odyssey 2013
1,247,000
Honda Odyssey 2013
1,318,000
Honda Accord 2013
502,000
Honda Civic 2013
518,000
Honda Civic 2013
480,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2012
375,000
Honda City 2012
327,000
Honda CR-V 2012
601,827
Honda City 2012
281,000
Honda Freed 2012
483,000
Honda Brio 2012
236,000
Honda Freed 2012
421,000
Honda Freed 2012
406,000
Honda Odyssey 2012
1,008,000
Honda City 2012
269,000
Honda CR-V 2012
623,000
Honda City 2012
290,000
Honda CR-V 2012
467,000
Honda Accord 2012
523,000
Honda CR-V 2012
440,000
Honda CR-Z 2012
718,000
Honda Freed 2012
481,000
Honda Accord 2012
477,000
Honda Civic 2012
393,000
Honda Freed 2012
454,000
Honda Accord 2012
513,000
Honda Civic 2012
365,000
Honda Civic 2012
320,000
Honda Jazz 2012
341,000
Honda Freed 2012
437,000
Honda Civic 2012
407,000
Honda Civic 2012
478,000
Honda Civic 2012
425,000
Honda CR-V 2012
496,000
Honda Brio 2012
203,000
Honda Civic 2012
437,000
Honda Civic 2012
389,000
Honda CR-V 2012
519,000
Honda Civic 2012
425,000
Honda Civic 2012
383,000
Honda Civic 2012
342,000
Honda Civic 2012
330,000
Honda Accord 2012
484,000
Honda CR-V 2012
549,864
Honda STEPWGN SPADA 2012
858,000
Honda Brio 2012
226,000
Honda Jazz 2012
364,000
Honda Brio 2012
229,000
Honda Jazz 2012
315,000
Honda Brio 2012
225,000
Honda City 2012
298,000
Honda Jazz 2012
331,000
Honda City 2012
260,000
Honda Jazz 2012
292,000
Honda Brio 2012
236,000
Honda Brio 2012
217,000
Honda Brio 2012
199,000
Honda Jazz 2012
334,000
Honda CR-V 2012
609,000
Honda Jazz 2012
323,000
Honda Accord 2012
581,000
Honda Freed 2012
438,000
Honda CR-V 2012
567,000
Honda CR-V 2012
539,000
Honda Accord 2012
512,000
Honda Accord 2012
821,000
Honda City 2012
308,000
Honda Odyssey 2012
1,207,906
Honda Accord 2012
548,000
Honda City 2012
303,000
Honda CR-V 2012
682,134
Honda CR-V 2012
719,925

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2011
274,000
Honda City 2011
279,000
Honda CR-V 2011
421,000
Honda Jazz 2011
302,000
Honda CR-V 2011
431,000
Honda City 2011
286,000
Honda City 2011
280,000
Honda Jazz 2011
305,000
Honda Accord 2011
448,000
Honda Jazz 2011
318,000
Honda CR-V 2011
484,000
Honda Brio 2011
208,000
Honda City 2011
282,000
Honda Jazz 2011
296,000
Honda Accord 2011
488,000
Honda City 2011
267,000
Honda Civic 2011
399,000
Honda Freed 2011
463,000
Honda City 2011
273,000
Honda Civic 2011
358,000
Honda Accord 2011
752,000
Honda Accord 2011
483,000
Honda Accord 2011
459,000
Honda Freed 2011
408,000
Honda Brio 2011
217,000
Honda Freed 2011
437,000
Honda City 2011
296,000
Honda Civic 2011
350,000
Honda CR-V 2011
465,000
Honda Civic 2011
326,000
Honda Jazz 2011
262,000
Honda City 2011
322,000
Honda Jazz 2011
276,000
Honda Accord 2011
505,000
Honda Jazz 2011
288,000
Honda Jazz 2011
296,000
Honda Civic 2011
368,000
Honda Freed 2011
392,000
Honda Brio 2011
185,000
Honda Civic 2011
298,000
Honda Freed 2011
384,000
Honda Civic 2011
309,000
Honda City 2011
291,000
Honda City 2011
261,000
Honda City 2011
236,000
Honda Civic 2011
385,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 2010
441,000
Honda Freed 2010
383,000
Honda Accord 2010
383,000
Honda Freed 2010
361,000
Honda Freed 2010
435,000
Honda Accord 2010
445,000
Honda Freed 2010
406,000
Honda Civic 2010
281,000
Honda Civic 2010
355,000
Honda Civic 2010
370,000
Honda Civic 2010
332,000
Honda Civic 2010
344,000
Honda Accord 2010
412,000
Honda Jazz 2010
287,000
Honda Jazz 2010
282,000
Honda Jazz 2010
281,000
Honda Jazz 2010
278,000
Honda Jazz 2010
287,000
Honda Jazz 2010
252,000
Honda Jazz 2010
265,000
Honda City 2010
249,000
Honda Civic 2010
295,000
Honda Civic 2010
308,000
Honda City 2010
217,000
Honda Accord 2010
462,000
Honda City 2010
275,000
Honda Accord 2010
475,000
Honda City 2010
256,000
Honda City 2010
261,000
Honda Accord 2010
431,000
Honda CR-V 2010
415,000
Honda Accord 2010
484,000
Honda Accord 2010
403,000
Honda CR-V 2010
459,000
Honda Accord 2010
703,000
Honda Accord 2010
663,000
Honda CR-V 2010
440,000
Honda CR-V 2010
396,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2009
339,000
Honda Civic 2009
352,000
Honda CR-V 2009
420,000
Honda Jazz 2009
238,000
Honda Accord 2009
419,000
Honda Accord 2009
382,000
Honda Jazz 2009
256,000
Honda Jazz 2009
268,000
Honda City 2009
249,000
Honda CR-V 2009
373,000
Honda Civic 2009
326,000
Honda CR-V 2009
357,000
Honda Accord 2009
384,000
Honda City 2009
240,000
Honda Jazz 2009
275,000
Honda Jazz 2009
271,000
Honda CR-V 2009
407,000
Honda Freed 2009
343,000
Honda Civic 2009
279,000
Honda Civic 2009
258,000
Honda Jazz 2009
269,000
Honda CR-V 2009
440,000
Honda Civic 2009
290,000
Honda Civic 2009
308,000
Honda Civic 2009
274,000
Honda CR-V 2009
381,000
Honda Civic 2009
280,000
Honda Civic 2009
332,000
Honda Civic 2009
324,000
Honda City 2009
204,000
Honda Accord 2009
365,000
Honda Freed 2009
412,000
Honda Civic 2009
327,000
Honda Civic 2009
317,000
Honda CR-V 2009
331,000
Honda City 2009
219,000
Honda City 2009
255,000
Honda Civic 2009
354,000
Honda Civic 2009
340,000
Honda Accord 2009
615,000
Honda Civic 2009
269,000
Honda CR-V 2009
381,000
Honda Freed 2009
362,000
Honda CR-V 2009
399,000
Honda City 2009
243,000
Honda City 2009
234,000
Honda Freed 2009
386,000
Honda Accord 2009
391,000
Honda Jazz 2009
273,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 2008
358,000
Honda Civic 2008
262,000
Honda City 2008
223,000
Honda Civic 2008
308,000
Honda Civic 2008
247,000
Honda CR-V 2008
368,000
Honda CR-V 2008
308,000
Honda City 2008
186,000
Honda CR-V 2008
316,000
Honda Civic 2008
270,000
Honda CR-V 2008
342,000
Honda Jazz 2008
208,000
Honda Jazz 2008
217,000
Honda Jazz 2008
224,000
Honda Jazz 2008
253,000
Honda Civic 2008
258,000
Honda City 2008
195,000
Honda Civic 2008
298,000
Honda City 2008
174,000
Honda Jazz 2008
207,000
Honda Civic 2008
247,000
Honda City 2008
180,000
Honda Accord 2008
386,000
Honda City 2008
167,000
Honda City 2008
207,000
Honda Civic 2008
337,000
Honda Accord 2008
352,000
Honda Jazz 2008
260,000
Honda Civic 2008
222,000
Honda Jazz 2008
177,000
Honda Jazz 2008
244,000
Honda Accord 2008
336,000
Honda Accord 2008
576,000
Honda Civic 2008
239,000
Honda City 2008
190,000
Honda City 2008
165,000
Honda Jazz 2008
195,000
Honda Jazz 2008
182,000
Honda Jazz 2008
189,000
Honda Jazz 2008
256,000
Honda Civic 2008
276,000
Honda Jazz 2008
166,000
Honda City 2008
151,000
Honda City 2008
239,000
Honda Civic 2008
308,000
Honda Civic 2008
318,000
Honda City 2008
216,000
Honda Civic 2008
300,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2007
194,000
Honda Civic 2007
211,000
Honda City 2007
134,000
Honda Civic 2007
247,000
Honda Jazz 2007
175,000
Honda City 2007
149,000
Honda City 2007
181,000
Honda City 2007
158,000
Honda Accord 2007
346,000
Honda City 2007
145,000
Honda City 2007
177,000
Honda City 2007
192,000
Honda City 2007
168,000
Honda City 2007
174,000
Honda City 2007
161,000
Honda Accord 2007
229,000
Honda Accord 2007
251,000
Honda Accord 2007
257,000
Honda Accord 2007
285,000
Honda Accord 2007
320,000
Honda City 2007
163,000
Honda Jazz 2007
189,000
Honda Civic 2007
223,000
Honda City 2007
159,000
Honda CR-V 2007
298,000
Honda CR-V 2007
322,000
Honda Odyssey 2007
569,000
Honda Jazz 2007
201,000
Honda Jazz 2007
194,000
Honda City 2007
176,000
Honda Accord 2007
550,000
Honda CR-V 2007
290,000
Honda Jazz 2007
162,000
Honda Jazz 2007
181,000
Honda Accord 2007
339,000
Honda City 2007
170,000
Honda City 2007
162,000
Honda Jazz 2007
170,000
Honda City 2007
168,000
Honda Civic 2007
233,000
Honda City 2007
166,000
Honda City 2007
147,000
Honda Odyssey 2007
778,250
Honda Civic 2007
241,000
Honda Civic 2007
261,000
Honda Accord 2007
372,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2006
165,000
Honda Jazz 2006
150,000
Honda Jazz 2006
168,000
Honda Jazz 2006
164,000
Honda CR-V 2006
262,000
Honda Jazz 2006
168,000
Honda Civic 2006
235,000
Honda CR-V 2006
243,000
Honda CR-V 2006
260,000
Honda CR-V 2006
237,000
Honda CR-V 2006
236,000
Honda Odyssey 2006
535,000
Honda Jazz 2006
150,000
Honda City 2006
155,000
Honda Jazz 2006
179,000
Honda Jazz 2006
164,000
Honda City 2006
163,000
Honda Jazz 2006
169,000
Honda Civic 2006
198,000
Honda Civic 2006
242,000
Honda Jazz 2006
187,000
Honda Odyssey 2006
675,320
Honda Odyssey 2006
515,000
Honda Jazz 2006
151,000
Honda Civic 2006
227,000
Honda Jazz 2006
177,000
Honda Civic 2006
217,000
Honda Stream 2006
265,000
Honda Accord 2006
220,000
Honda City 2006
141,000
Honda Jazz 2006
174,000
Honda Accord 2006
233,000
Honda Accord 2006
208,000
Honda Jazz 2006
141,000
Honda Civic 2006
208,000
Honda Accord 2006
267,000
Honda Odyssey 2006
700,425
Honda Accord 2006
237,000
Honda City 2006
148,000
Honda Accord 2006
232,000
Honda Civic 2006
240,000
Honda Accord 2006
214,000
Honda City 2006
165,000
Honda Civic 2006
219,000
Honda City 2006
153,000
Honda Civic 2006
225,000
Honda Accord 2006
218,000
Honda Accord 2006
197,000
Honda Jazz 2006
163,000
Honda City 2006
157,000
Honda Jazz 2006
148,000
Honda Jazz 2006
165,000
Honda Jazz 2006
159,000
Honda Civic 2006
225,000
Honda Civic 2006
244,000
Honda Jazz 2006
167,000
Honda Civic 2006
204,000
Honda Stream 2006
251,000
Honda City 2006
140,000
Honda Accord 2006
208,000
Honda City 2006
160,000
Honda Civic 2006
252,000
Honda Jazz 2006
192,000
Honda City 2006
164,000
Honda City 2006
124,000
Honda Jazz 2006
188,000
Honda CR-V 2006
269,000
Honda Accord 2006
242,000
Honda Jazz 2006
177,000
Honda CR-V 2006
297,000
Honda Jazz 2006
187,000
Honda Jazz 2006
182,000
Honda Jazz 2006
172,000
Honda CR-V 2006
277,000
Honda Jazz 2006
181,000
Honda Jazz 2006
176,000
Honda Accord 2006
243,000
Honda Jazz 2006
153,000
Honda Jazz 2006
168,000
Honda CR-V 2006
261,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2005
230,000
Honda City 2005
144,000
Honda City 2005
115,000
Honda City 2005
123,000
Honda Jazz 2005
138,955
Honda CR-V 2005
213,000
Honda Jazz 2005
163,000
Honda Jazz 2005
166,000
Honda Jazz 2005
171,000
Honda City 2005
118,000
Honda City 2005
129,000
Honda Accord 2005
263,902
Honda Civic 2005
167,000
Honda Civic 2005
172,000
Honda City 2005
126,528
Honda Civic 2005
186,403
Honda Civic 2005
173,000
Honda Civic 2005
157,000
Honda Civic 2005
165,000
Honda Accord 2005
182,000
Honda Accord 2005
191,000
Honda CR-V 2005
244,000
Honda City 2005
144,000
Honda Civic 2005
210,128
Honda City 2005
153,000
Honda City 2005
135,000
Honda Stream 2005
441,000
Honda CR-V 2005
241,000
Honda CR-V 2005
219,000
Honda Jazz 2005
144,000
Honda Jazz 2005
154,000
Honda Jazz 2005
160,000
Honda City 2005
120,000
Honda Civic 2005
623,000
Honda City 2005
131,000
Honda City 2005
142,000
Honda City 2005
135,000
Honda City 2005
148,000
Honda City 2005
144,000
Honda City 2005
147,000
Honda City 2005
152,000
Honda City 2005
155,000
Honda Civic 2005
188,000
Honda Civic 2005
200,000
Honda Civic 2005
212,000
Honda Civic 2005
219,000
Honda Civic 2005
223,000
Honda CR-V 2005
265,710
Honda CR-V 2005
283,559
Honda CR-V 2005
285,593
Honda Jazz 2005
129,918
Honda Jazz 2005
137,374
Honda Jazz 2005
122,010
Honda Jazz 2005
131,273
Honda CR-V 2005
277,007
Honda CR-V 2005
278,137
Honda CR-V 2005
288,304
Honda CR-V 2005
280,848
Honda CR-V 2005
320,614
Honda CR-V 2005
288,078
Honda CR-V 2005
319,484
Honda CR-V 2005
321,292
Honda Civic 2005
235,000
Honda Accord 2005
210,000
Honda Jazz 2005
115,909
Honda Jazz 2005
148,445
Honda Jazz 2005
155,901
Honda Jazz 2005
140,537
Honda Jazz 2005
131,499
Honda Jazz 2005
132,629
Honda Jazz 2005
140,085
Honda Jazz 2005
124,721
Honda Jazz 2005
151,156
Honda Jazz 2005
158,612
Honda Jazz 2005
143,248
Honda Jazz 2005
156,353
Honda Jazz 2005
163,809
Honda Jazz 2005
148,445
Honda City 2005
157,000
Honda Jazz 2005
144,000
Honda Jazz 2005
154,000
Honda Jazz 2005
159,000
Honda CR-V 2005
282,204
Honda Odyssey 2005
607,788
Honda Odyssey 2005
630,383
Honda Jazz 2005
167,000
Honda Jazz 2005
171,000
Honda Jazz 2005
178,000
Honda Civic 2005
603,000
Honda Civic 2005
575,000
Honda Civic 2005
477,000
Honda Jazz 2005
123,817
Honda Civic 2005
390,000
Honda Jazz 2005
123,591
Honda Civic 2005
914,000
Honda Civic 2005
431,000
Honda Civic 2005
492,000
Honda Stream 2005
312,000
Honda City 2005
892,000
Honda Civic 2005
553,000
Honda City 2005
473,000
Honda Civic 2005
502,000
Honda City 2005
373,000
Honda Civic 2005
528,000
Honda Civic 2005
512,000
Honda Civic 2005
601,000
Honda City 2005
444,000
Honda Civic 2005
434,000
Honda City 2005
383,000
Honda City 2005
322,000
Honda City 2005
233,000
Honda City 2005
355,000
Honda City 2005
280,000
Honda Accord 2005
287,000
Honda Accord 2005
236,000
Honda Accord 2005
202,000
Honda City 2005
207,000
Honda Accord 2005
235,000
Honda Accord 2005
189,000
Honda City 2005
284,000
Honda Civic 2005
366,000
Honda City 2005
264,000
Honda City 2005
325,000
Honda Civic 2005
443,000
Honda Civic 2005
383,000
Honda City 2005
298,000
Honda Accord 2005
141,000
Honda City 2005
205,000
Honda City 2005
241,000
Honda City 2005
172,000
Honda City 2005
184,000
Honda City 2005
217,000
Honda City 2005
163,000
Honda City 2005
158,000
Honda City 2005
174,000
Honda City 2005
420,000
Honda City 2005
379,000
Honda City 2005
456,000
Honda City 2005
317,000
Honda Accord 2005
259,000
Honda Civic 2005
396,000
Honda City 2005
132,000
Honda City 2005
122,000
Honda City 2005
130,000
Honda City 2005
119,000
Honda City 2005
109,000
Honda City 2005
150,000
Honda City 2005
140,000
Honda City 2005
142,000
Honda City 2005
135,000
Honda Jazz 2005
167,000
Honda Jazz 2005
163,000
Honda Jazz 2005
159,000
Honda Jazz 2005
153,000
Honda Jazz 2005
147,000
Honda Jazz 2005
139,000
Honda Jazz 2005
149,000
Honda Jazz 2005
141,000
Honda Jazz 2005
130,000
Honda Civic 2005
176,000
Honda Civic 2005
174,000
Honda Civic 2005
167,000
Honda Civic 2005
165,000
Honda Civic 2005
165,000
Honda Civic 2005
162,000
Honda Civic 2005
150,000
Honda Civic 2005
188,000
Honda Accord 2005
207,000
Honda Accord 2005
199,000
Honda Accord 2005
188,000
Honda Accord 2005
208,000
Honda Accord 2005
210,000
Honda CR-V 2005
214,000
Honda CR-V 2005
213,000
Honda CR-V 2005
214,000
Honda CR-V 2005
213,000
Honda CR-V 2005
213,000
Honda CR-V 2005
205,000
Honda CR-V 2005
220,000
Honda CR-V 2005
239,000
Honda Stream 2005
235,000
Honda Stream 2005
251,000
Honda Odyssey 2005
505,000
Honda Odyssey 2005
485,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2004
108,792
Honda CR-V 2004
201,000
Honda Accord 2004
272,000
Honda City 2004
143,000
Honda City 2004
307,000
Honda Civic 2004
141,000
Honda Civic 2004
171,000
Honda City 2004
234,000
Honda Jazz 2004
124,000
Honda City 2004
274,000
Honda Stream 2004
235,000
Honda City 2004
223,000
Honda CR-V 2004
239,139
Honda City 2004
340,000
Honda Stream 2004
362,000
Honda Odyssey 2004
367,000
Honda Jazz 2004
122,620
Honda Stream 2004
222,000
Honda CR-V 2004
244,833
Honda CR-V 2004
259,474
Honda Jazz 2004
134,000
Honda Jazz 2004
141,000
Honda City 2004
132,000
Honda CR-V 2004
252,763
Honda Accord 2004
156,000
Honda CR-V 2004
249,306
Honda CR-V 2004
183,000
Honda City 2004
130,000
Honda City 2004
290,000
Honda CR-V 2004
268,218
Honda City 2004
132,000
Honda Odyssey 2004
474,000
Honda City 2004
115,000
Honda Jazz 2004
115,000
Honda Jazz 2004
148,000
Honda City 2004
332,000
Honda Civic 2004
489,000
Honda City 2004
148,000
Honda Civic 2004
308,000
Honda City 2004
132,000
Honda City 2004
340,000
Honda City 2004
129,000
Honda Jazz 2004
115,909
Honda City 2004
139,000
Honda CR-V 2004
181,000
Honda CR-V 2004
253,983
Honda Accord 2004
242,000
Honda City 2004
176,000
Honda Civic 2004
636,000
Honda CR-V 2004
183,000
Honda Jazz 2004
139,000
Honda City 2004
519,000
Honda City 2004
128,000
Honda City 2004
149,000
Honda Jazz 2004
109,402
Honda Accord 2004
179,000
Honda Jazz 2004
144,000
Honda City 2004
466,000
Honda City 2004
136,000
Honda City 2004
179,000
Honda Jazz 2004
126,000
Honda Jazz 2004
129,000
Honda City 2004
183,000
Honda City 2004
422,000
Honda Jazz 2004
103,301
Honda Odyssey 2004
455,000
Honda Jazz 2004
129,737
Honda Jazz 2004
132,584
Honda Accord 2004
194,000
Honda Jazz 2004
139,294
Honda Jazz 2004
125,466
Honda CR-V 2004
187,000
Honda Accord 2004
200,000
Honda Accord 2004
195,000
Honda Jazz 2004
138,000
Honda Accord 2004
192,000
Honda City 2004
116,000
Honda City 2004
352,000
Honda Accord 2004
186,000
Honda City 2004
416,000
Honda Accord 2004
184,000
Honda Accord 2004
173,000
Honda City 2004
106,000
Honda Accord 2004
340,000
Honda Jazz 2004
132,000
Honda Jazz 2004
121,000
Honda Civic 2004
360,000
Honda Odyssey 2004
492,105
Honda Odyssey 2004
512,440
Honda Odyssey 2004
547,010
Honda Odyssey 2004
567,344
Honda Civic 2004
514,000
Honda Jazz 2004
110,419
Honda Civic 2004
403,000
Honda Stream 2004
311,000
Honda Stream 2004
291,000
Honda Civic 2004
352,000
Honda City 2004
347,000
Honda Civic 2004
796,000
Honda City 2004
125,000
Honda City 2004
119,000
Honda City 2004
101,000
Honda City 2004
121,000
Honda City 2004
113,000
Honda Accord 2004
213,000
Honda City 2004
294,000
Honda Civic 2004
164,000
Honda CR-V 2004
229,000
Honda Civic 2004
163,000
Honda Civic 2004
158,000
Honda Civic 2004
152,000
Honda Civic 2004
147,000
Honda Civic 2004
152,000
Honda Odyssey 2004
355,000
Honda City 2004
330,000
Honda City 2004
327,000
Honda CR-V 2004
187,000
Honda CR-V 2004
257,033
Honda CR-V 2004
177,000
Honda CR-V 2004
199,000
Honda Jazz 2004
115,502
Honda CR-V 2004
181,000
Honda Stream 2004
200,000
Honda CR-V 2004
252,356
Honda City 2004
128,000
Honda Stream 2004
192,000
Honda CR-V 2004
185,000
Honda City 2004
131,000
Honda City 2004
132,000
Honda CR-V 2004
242,189
Honda Jazz 2004
117,129
Honda City 2004
140,000
Honda Accord 2004
269,000
Honda CR-V 2004
241,782
Honda City 2004
241,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2003
134,000
Honda Jazz 2003
112,371
Honda City 2003
215,000
Honda Jazz 2003
111,090
Honda Jazz 2003
104,684
Honda City 2003
265,000
Honda Jazz 2003
117,861
Honda Jazz 2003
111,456
Honda City 2003
309,000
Honda CR-V 2003
229,500
Honda City 2003
304,000
Honda Accord 2003
229,000
Honda CR-V 2003
225,291
Honda City 2003
402,000
Honda CR-V 2003
217,604
Honda Accord 2003
287,000
Honda CR-V 2003
213,395
Honda CR-V 2003
222,545
Honda Accord 2003
229,000
Honda Accord 2003
236,821
Honda Odyssey 2003
461,196
Honda City 2003
314,000
Honda Jazz 2003
100,000
Honda Accord 2003
174,000
Honda Accord 2003
230,000
Honda City 2003
95,000
Honda City 2003
108,000
Honda City 2003
108,000
Honda City 2003
116,000
Honda City 2003
111,000
Honda City 2003
119,000
Honda City 2003
119,000
Honda City 2003
126,000
Honda City 2003
121,000
Honda City 2003
128,000
Honda Civic 2003
136,000
Honda Civic 2003
131,000
Honda Civic 2003
124,000
Honda Civic 2003
143,000
Honda Civic 2003
140,000
Honda Civic 2003
147,000
Honda Civic 2003
151,000
Honda Accord 2003
153,000
Honda Accord 2003
160,000
Honda Accord 2003
162,000
Honda Odyssey 2003
284,000
Honda Odyssey 2003
297,000
Honda Accord 2003
141,000
Honda Stream 2003
177,000
Honda Accord 2003
161,000
Honda Accord 2003
176,000
Honda Accord 2003
175,000
Honda Accord 2003
188,000
Honda CR-V 2003
166,000
Honda CR-V 2003
168,000
Honda CR-V 2003
161,000
Honda CR-V 2003
161,000
Honda S2000 2003
1,486,000
Honda Civic 2003
156,000
Honda Civic 2003
118,000
Honda Civic 2003
129,000
Honda Civic 2003
125,000
Honda Civic 2003
139,000
Honda Civic 2003
141,000
Honda Civic 2003
127,000
Honda Odyssey 2003
317,000
Honda Jazz 2003
106,000
Honda Jazz 2003
113,000
Honda Jazz 2003
112,000
Honda Jazz 2003
122,000
Honda Jazz 2003
122,000
Honda Jazz 2003
111,000
Honda City 2003
196,000
Honda Jazz 2003
130,000
Honda Jazz 2003
121,000
Honda City 2003
116,000
Honda City 2003
124,000
Honda City 2003
134,000
Honda Accord 2003
180,000
Honda Accord 2003
191,000
Honda CR-V 2003
167,000
Honda CR-V 2003
162,000
Honda CR-V 2003
163,000
Honda City 2003
192,000
Honda CR-V 2003
174,000
Honda Stream 2003
182,000
Honda Accord 2003
296,000
Honda Accord 2003
306,000
Honda Civic 2003
298,000
Honda Civic 2003
378,000
Honda Stream 2003
292,000
Honda Stream 2003
274,000
Honda S2000 2003
247,000
Honda Civic 2003
483,000
Honda Civic 2003
463,000
Honda Jazz 2003
105,965
Honda Civic 2003
625,000
Honda Odyssey 2003
437,404
Honda Civic 2003
316,000
Honda Odyssey 2003
442,895
Honda City 2003
354,000
Honda Jazz 2003
105,599
Honda City 2003
479,000
Honda Civic 2003
584,000
Honda City 2003
416,000
Honda City 2003
310,000
Honda CR-V 2003
220,349
Honda CR-V 2003
216,140
Honda Civic 2003
144,032
Honda CR-V 2003
226,755
Honda City 2003
377,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2002
117,000
Honda City 2002
112,000
Honda City 2002
99,000
Honda Civic 2002
394,000
Honda Civic 2002
543,000
Honda City 2002
91,000
Honda CR-V 2002
192,549
Honda Civic 2002
342,000
Honda Stream 2002
291,000
Honda S2000 2002
275,000
Honda City 2002
111,000
Honda City 2002
99,000
Honda CR-V 2002
138,000
Honda Odyssey 2002
393,664
Honda Civic 2002
118,000
Honda CR-V 2002
196,997
Honda CR-V 2002
196,997
Honda City 2002
211,000
Honda Civic 2002
113,000
Honda Civic 2002
122,000
Honda City 2002
314,000
Honda City 2002
328,000
Honda Civic 2002
500,000
Honda Accord 2002
431,000
Honda Civic 2002
133,000
Honda CR-V 2002
192,549
Honda City 2002
386,000
Honda Civic 2002
560,000
Honda CR-V 2002
188,761
Honda Civic 2002
554,000
Honda Insight 2002
609,438
Honda Civic 2002
385,000
Honda Civic 2002
121,000
Honda Civic 2002
125,000
Honda City 2002
359,000
Honda Civic 2002
131,000
Honda Odyssey 2002
410,135
Honda CR-V 2002
200,785
Honda Insight 2002
566,000
Honda CR-V 2002
145,000
Honda City 2002
290,000
Honda Odyssey 2002
271,000
Honda Odyssey 2002
260,000
Honda City 2002
360,000
Honda Accord 2002
157,000
Honda Accord 2002
153,000
Honda Accord 2002
144,000
Honda City 2002
110,000
Honda City 2002
314,000
Honda City 2002
120,000
Honda City 2002
111,000
Honda City 2002
243,000
Honda City 2002
99,000
Honda City 2002
106,000
Honda City 2002
109,000
Honda City 2002
270,000
Honda City 2002
119,000
Honda City 2002
111,000
Honda City 2002
95,000
Honda City 2002
104,000
Honda City 2002
86,000
Honda City 2002
92,000
Honda City 2002
81,000
Honda City 2002
383,000
Honda Accord 2002
184,149
Honda City 2002
425,000
Honda City 2002
352,000
Honda City 2002
429,000
Honda City 2002
158,000
Honda Accord 2002
253,000
Honda City 2002
165,000
Honda City 2002
325,000
Honda City 2002
100,000
Honda City 2002
421,000
Honda Accord 2002
131,000
Honda City 2002
223,000
Honda City 2002
281,000
Honda City 2002
294,000
Honda Accord 2002
165,000
Honda CR-V 2002
155,000
Honda CR-V 2002
149,000
Honda CR-V 2002
164,000
Honda CR-V 2002
157,000
Honda S2000 2002
1,391,000
Honda Stream 2002
158,000
Honda City 2002
122,000
Honda City 2002
278,000
Honda City 2002
115,000
Honda City 2002
112,000
Honda City 2002
103,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2001
699,000
Honda Accord 2001
250,528
Honda Accord 2001
187,377
Honda CR-V 2001
165,289
Honda CR-V 2001
168,254
Honda CR-V 2001
168,847
Honda CR-V 2001
172,257
Honda CR-V 2001
172,257
Honda CR-V 2001
175,222
Honda Civic 2001
109,254
Honda City 2001
71,000
Honda City 2001
110,000
Honda City 2001
101,000
Honda City 2001
93,000
Honda City 2001
84,000
Honda City 2001
91,000
Honda Accord 2001
158,000
Honda Civic 2001
123,000
Honda Civic 2001
116,000
Honda Civic 2001
118,000
Honda Civic 2001
116,000
Honda Civic 2001
110,000
Honda Civic 2001
105,000
Honda Accord 2001
158,000
Honda Accord 2001
152,000
Honda Accord 2001
150,000
Honda S2000 2001
1,296,000
Honda Civic 2001
117,000
Honda Civic 2001
109,000
Honda Civic 2001
106,000
Honda Civic 2001
96,000
Honda Civic 2001
100,000
Honda Odyssey 2001
250,000
Honda Odyssey 2001
262,000
Honda CR-V 2001
136,000
Honda CR-V 2001
131,000
Honda CR-V 2001
126,000
Honda CR-V 2001
129,000
Honda Odyssey 2001
250,000
Honda Odyssey 2001
237,000
Honda Accord 2001
139,000
Honda Accord 2001
152,000
Honda Civic 2001
118,000
Honda Civic 2001
139,000
Honda Civic 2001
124,000
Honda Civic 2001
121,000
Honda City 2001
98,000
Honda City 2001
111,000
Honda City 2001
103,000
Honda City 2001
89,000
Honda City 2001
96,000
Honda City 2001
95,000
Honda City 2001
109,000
Honda City 2001
101,000
Honda City 2001
86,000
Honda City 2001
91,000
Honda City 2001
77,000
Honda City 2001
80,000
Honda City 2001
83,000
Honda Insight 2001
527,000
Honda CR-V 2001
127,000
Honda CR-V 2001
125,000
Honda Accord 2001
150,000
Honda Odyssey 2001
339,473
Honda Odyssey 2001
354,297
Honda Odyssey 2001
354,297
Honda Civic 2001
116,666
Honda Insight 2001
548,494
Honda Odyssey 2001
369,122
Honda Civic 2001
737,000
Honda Civic 2001
606,000
Honda Civic 2001
470,000
Honda Civic 2001
471,000
Honda Civic 2001
415,000
Honda Civic 2001
284,000
Honda S2000 2001
265,000
Honda Accord 2001
485,000
Honda Civic 2001
486,000
Honda Civic 2001
365,000
Honda Civic 2001
447,000
Honda City 2001
363,000
Honda Accord 2001
168,000
Honda Accord 2001
145,000
Honda City 2001
301,000
Honda Accord 2001
233,000
Honda Civic 2001
380,000
Honda Civic 2001
287,000
Honda City 2001
288,000
Honda City 2001
213,000
Honda City 2001
194,000
Honda City 2001
226,000
Honda City 2001
218,000
Honda City 2001
146,000
Honda City 2001
171,000
Honda City 2001
392,000
Honda City 2001
387,000
Honda City 2001
329,000
Honda Accord 2001
327,000
Honda City 2001
299,000
Honda Civic 2001
335,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2000
98,000
Honda CR-V 2000
115,000
Honda S2000 2000
1,178,000
Honda Civic 2000
104,000
Honda Civic 2000
109,000
Honda Civic 2000
104,000
Honda Civic 2000
97,000
Honda Civic 2000
117,000
Honda Civic 2000
113,000
Honda Accord 2000
130,000
Honda Civic 2000
115,000
Honda Odyssey 2000
222,000
Honda Odyssey 2000
236,000
Honda City 2000
87,000
Honda City 2000
80,000
Honda Civic 2000
95,000
Honda Civic 2000
104,000
Honda Civic 2000
112,000
Honda Civic 2000
115,000
Honda Civic 2000
153,000
Honda Civic 2000
155,000
Honda Accord 2000
140,000
Honda Accord 2000
143,000
Honda Accord 2000
143,000
Honda Accord 2000
147,000
Honda Accord 2000
156,000
Honda Accord 2000
143,000
Honda City 2000
87,000
Honda City 2000
81,000
Honda City 2000
100,000
Honda City 2000
109,000
Honda Accord 2000
270,000
Honda Civic 2000
110,603
Honda City 2000
420,000
Honda City 2000
178,000
Honda City 2000
160,000
Honda City 2000
141,000
Honda City 2000
150,000
Honda City 2000
140,000
Honda City 2000
155,000
Honda Civic 2000
113,939
Honda City 2000
184,000
Honda Accord 2000
117,000
Honda Accord 2000
106,000
Honda City 2000
200,000
Honda City 2000
211,000
Honda City 2000
100,000
Honda Civic 2000
408,000
Honda Civic 2000
275,000
Honda Civic 2000
347,000
Honda Civic 2000
313,000
Honda CR-V 2000
143,157
Honda CR-V 2000
151,429
Honda Civic 2000
100,000
Honda Civic 2000
100,000
Honda Accord 2000
152,000
Honda Accord 2000
217,000
Honda Accord 2000
167,572
Honda City 2000
339,000
Honda City 2000
230,000
Honda Accord 2000
172,000
Honda City 2000
325,000
Honda Civic 2000
428,000
Honda Civic 2000
355,000
Honda Accord 2000
191,000
Honda Civic 2000
537,000
Honda Civic 2000
258,000
Honda Civic 2000
474,000
Honda Civic 2000
499,000
Honda Civic 2000
464,000
Honda Civic 2000
478,000
Honda Civic 2000
1,093,000
Honda S2000 2000
249,000
Honda Civic 2000
981,000
Honda Civic 2000
457,000
Honda Civic 2000
678,000
Honda Accord 2000
155,000
Honda Civic 2000
112,000
Honda Civic 2000
104,000
Honda Civic 2000
101,000
Honda Civic 2000
92,000
Honda Civic 2000
97,000
Honda City 2000
87,000
Honda City 2000
99,000
Honda City 2000
91,000
Honda City 2000
80,000
Honda City 2000
86,000
Honda City 2000
63,000
Honda CR-V 2000
118,000
Honda CR-V 2000
119,000
Honda Insight 2000
475,000
Honda Civic 2000
92,000
Honda City 2000
85,000
Honda City 2000
100,000
Honda Insight 2000
493,645
Honda Civic 2000
109,269
Honda City 2000
91,000
Honda Odyssey 2000
304,192
Honda Odyssey 2000
286,848
Honda City 2000
77,000
Honda City 2000
83,000
Honda Civic 2000
146,000
Honda City 2000
91,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda CR-V 1999
128,841
Honda Accord 1999
217,000
Honda Accord 1999
276,000
Honda City 1999
78,000
Honda City 1999
292,000
Honda Accord 1999
147,000
Honda Accord 1999
178,000
Honda S2000 1999
232,000
Honda City 1999
258,000
Honda Odyssey 1999
289,623
Honda City 1999
207,000
Honda City 1999
202,000
Honda City 1999
344,000
Honda Accord 1999
196,000
Honda City 1999
404,000
Honda City 1999
83,000
Honda Accord 1999
122,000
Honda Accord 1999
317,000
Honda S2000 1999
1,086,000
Honda Civic 1999
391,000
Honda Accord 1999
122,000
Honda City 1999
383,000
Honda City 1999
167,000
Honda City 1999
152,000
Honda City 1999
161,000
Honda Civic 1999
412,000
Honda City 1999
129,000
Honda Civic 1999
113,000
Honda CR-V 1999
106,000
Honda Civic 1999
139,000
Honda Civic 1999
140,000
Honda Accord 1999
130,000
Honda Accord 1999
127,000
Honda Accord 1999
111,000
Honda Civic 1999
107,000
Honda City 1999
83,000
Honda City 1999
76,000
Honda City 1999
64,000
Honda City 1999
52,000
Honda Civic 1999
92,000
Honda Civic 1999
99,000
Honda City 1999
270,000
Honda Civic 1999
407,000
Honda City 1999
91,000
Honda Civic 1999
364,000
Honda Civic 1999
535,000
Honda Civic 1999
314,000
Honda Civic 1999
300,000
Honda City 1999
76,000
Honda Odyssey 1999
190,000
Honda Civic 1999
96,000
Honda Civic 1999
88,000
Honda Civic 1999
354,000
Honda City 1999
83,000
Honda City 1999
58,000
Honda City 1999
86,000
Honda City 1999
82,000
Honda City 1999
70,000
Honda Accord 1999
122,000
Honda Civic 1999
342,000
Honda City 1999
301,000
Honda Accord 1999
231,000
Honda Civic 1999
97,000
Honda Accord 1999
192,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 1998
97,000
Honda Accord 1998
99,000
Honda Accord 1998
105,000
Honda City 1998
62,000
Honda Civic 1998
333,000
Honda Accord 1998
105,000
Honda Accord 1998
116,000
Honda Civic 1998
130,000
Honda City 1998
48,000
Honda Accord 1998
127,000
Honda Accord 1998
194,000
Honda City 1998
63,000
Honda Accord 1998
224,000
Honda Civic 1998
303,000
Honda Legend 1998
285,522
Honda Civic 1998
98,000
Honda Accord 1998
180,000
Honda Civic 1998
87,000
Honda Accord 1998
163,000
Honda CR-V 1998
98,000
Honda Accord 1998
139,000
Honda Civic 1998
96,000
Honda Accord 1998
118,000
Honda Civic 1998
95,000
Honda City 1998
197,000
Honda Civic 1998
241,000
Honda City 1998
44,000
Honda Accord 1998
116,000
Honda Civic 1998
90,000
Honda Odyssey 1998
262,606
Honda Accord 1998
267,000
Honda Civic 1998
302,000
Honda Accord 1998
260,000
Honda City 1998
367,000
Honda Civic 1998
83,000
Honda City 1998
298,000
Honda City 1998
269,000
Honda Accord 1998
94,000
Honda City 1998
71,000
Honda City 1998
251,000
Honda Civic 1998
220,000
Honda City 1998
67,000
Honda City 1998
56,000
Honda Accord 1998
185,000
Honda CR-V 1998
631,000
Honda Vigor 1998
100,000
Honda Civic 1998
372,000
Honda Odyssey 1998
170,000
Honda City 1998
54,000
Honda Accord 1998
256,000
Honda Civic 1998
427,000
Honda Legend 1998
203,000
Honda Vigor 1998
470,000
Honda City 1998
100,000
Honda Accord 1998
287,000
Honda Accord 1998
139,000
Honda City 1998
277,000
Honda City 1998
100,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 1997
213,000
Honda Tourmaster 1997
420,000
Honda Tourmaster 1997
472,000
Honda Tourmaster 1997
285,000
Honda Vigor 1997
430,000
Honda CR-V 1997
464,000
Honda CR-V 1997
508,000
Honda Accord 1997
157,000
Honda Accord 1997
245,000
Honda Accord 1997
313,000
Honda Civic 1997
583,000
Honda Civic 1997
311,000
Honda Civic 1997
289,000
Honda City 1997
176,000
Honda City 1997
153,000
Honda Accord 1997
212,000
Honda Accord 1997
181,000
Honda Accord 1997
217,000
Honda Accord 1997
204,000
Honda Accord 1997
169,000
Honda Accord 1997
240,000
Honda City 1997
320,000
Honda City 1997
386,000
Honda City 1997
277,000
Honda City 1997
233,000
Honda City 1997
306,000
Honda City 1997
257,000
Honda Tourmaster 1997
67,000
Honda Civic 1997
370,000
Honda Legend 1997
256,970
Honda Odyssey 1997
143,947
Honda Accord 1997
101,000
Honda Accord 1997
112,000
Honda Accord 1997
96,000
Honda Accord 1997
99,000
Honda City 1997
57,000
Honda City 1997
35,000
Honda City 1997
38,000
Honda City 1997
44,000
Honda City 1997
53,000
Honda Civic 1997
91,000
Honda Civic 1997
84,000
Honda CR-V 1997
89,000
Honda Legend 1997
173,000
Honda Odyssey 1997
116,000
Honda Prelude 1997
316,000
Honda Vigor 1997
87,000
Honda City 1997
52,000
Honda City 1997
68,000
Honda City 1997
60,000
Honda City 1997
60,000
Honda City 1997
52,000
Honda Civic 1997
79,000
Honda Civic 1997
84,000
Honda Civic 1997
84,000
Honda Civic 1997
87,000
Honda CR-V 1997
93,000
Honda Accord 1997
92,000
Honda Accord 1997
109,000
Honda Accord 1997
95,000
Honda Accord 1997
88,000
Honda Accord 1997
119,000
Honda Accord 1997
134,000
Honda Prelude 1997
114,282
Honda Civic 1997
100,000
Honda Civic 1997
100,000
Honda City 1997
100,000
Honda City 1997
100,000
Honda Tourmaster 1997
65,000
Honda Tourmaster 1997
65,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 1996
409,000
Honda Civic 1996
536,000
Honda Civic 1996
296,000
Honda Civic 1996
256,000
Honda Civic 1996
270,000
Honda Accord 1996
176,000
Honda Accord 1996
202,000
Honda Accord 1996
164,000
Honda Tourmaster 1996
479,000
Honda Civic 1996
404,000
Honda CR-V 1996
682,000
Honda City 1996
100,000
Honda City 1996
100,000
Honda Tourmaster 1996
61,000
Honda Tourmaster 1996
60,000
Honda Civic 1996
392,000
Honda Tourmaster 1996
510,000
Honda Accord 1996
147,000
Honda Integra 1996
100,000
Honda Prelude 1996
100,000
Honda Prelude 1996
102,854
Honda Vigor 1996
412,000
Honda Integra 1996
304,000
Honda City 1996
32,000
Honda City 1996
39,000
Honda City 1996
46,000
Honda Civic 1996
71,000
Honda Civic 1996
79,000
Honda Civic 1996
80,000
Honda Civic 1996
83,000
Honda NSX 1996
2,579,000
Honda NSX 1996
2,639,000
Honda Prelude 1996
324,000
Honda Prelude 1996
281,000
Honda Accord 1996
113,000
Honda Accord 1996
80,000
Honda CR-V 1996
84,000
Honda Vigor 1996
71,000
Honda Legend 1996
145,000
Honda Prelude 1996
298,000
Honda Odyssey 1996
105,000
Honda Accord 1996
91,000
Honda Accord 1996
87,000
Honda Accord 1996
84,000
Honda Civic 1996
82,000
Honda Civic 1996
81,000
Honda NSX 1996
586,486
Honda NSX 1996
599,616
Honda Legend 1996
227,591
Honda Accord 1996
100,000
Honda Odyssey 1996
113,621
Honda Prelude 1996
112,045

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 1995
226,000
Honda Civic 1995
81,000
Honda Civic 1995
71,000
Honda Civic 1995
59,000
Honda Civic 1995
55,000
Honda Civic 1995
65,000
Honda Civic 1995
56,000
Honda Civic 1995
60,000
Honda Civic 1995
66,000
Honda Civic 1995
71,000
Honda Civic 1995
65,000
Honda Civic 1995
75,000
Honda Civic 1995
79,000
Honda Civic 1995
81,000
Honda Civic 1995
77,000
Honda Accord 1995
78,000
Honda Accord 1995
73,000
Honda Accord 1995
84,000
Honda Accord 1995
82,000
Honda Accord 1995
105,000
Honda Prelude 1995
315,000
Honda Prelude 1995
281,000
Honda Prelude 1995
267,000
Honda NSX 1995
2,369,000
Honda NSX 1995
2,498,000
Honda NSX 1995
2,443,000
Honda Legend 1995
122,000
Honda Vigor 1995
60,000
Honda Integra 1995
270,000
Honda Odyssey 1995
99,000
Honda Prelude 1995
100,000
Honda Prelude 1995
100,000
Honda Integra 1995
100,000
Honda Civic 1995
361,000
Honda Vigor 1995
384,000
Honda Civic 1995
363,000
Honda Civic 1995
315,000
Honda Civic 1995
382,000
Honda Civic 1995
519,000
Honda Civic 1995
430,000
Honda Accord 1995
160,000
Honda Accord 1995
224,000
Honda Accord 1995
187,000
Honda Accord 1995
216,000
Honda Civic 1995
236,000
Honda Civic 1995
220,000
Honda Civic 1995
239,000
Honda Civic 1995
273,000
Honda Civic 1995
284,000
Honda Civic 1995
237,000
Honda Accord 1995
271,000
Honda Civic 1995
408,000
Honda Prelude 1995
100,841
Honda NSX 1995
512,081
Honda Odyssey 1995
102,259
Honda Legend 1995
204,832
Honda NSX 1995
539,654
Honda NSX 1995
527,837

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 1994
52,000
Honda Accord 1994
172,000
Honda Accord 1994
185,000
Honda Civic 1994
458,000
Honda Accord 1994
53,000
Honda Prelude 1994
100,000
Honda NSX 1994
475,053
Honda Accord 1994
43,000
Honda Civic 1994
410,000
Honda Accord 1994
151,000
Honda Civic 1994
40,000
Honda NSX 1994
485,689
Honda Civic 1994
208,000
Honda Accord 1994
42,000
Honda Accord 1994
99,000
Honda Prelude 1994
100,000
Honda Civic 1994
406,000
Honda Accord 1994
64,000
Honda Accord 1994
71,000
Honda Civic 1994
256,000
Honda Civic 1994
60,000
Honda Civic 1994
58,000
Honda Accord 1994
77,000
Honda Civic 1994
219,000
Honda Accord 1994
74,000
Honda Accord 1994
145,000
Honda Civic 1994
342,000
Honda Accord 1994
214,000
Honda Accord 1994
239,000
Honda Accord 1994
217,000
Honda Prelude 1994
267,000
Honda Prelude 1994
251,000
Honda Integra 1994
100,000
Honda NSX 1994
460,873
Honda Prelude 1994
296,000
Honda NSX 1994
2,303,000
Honda Civic 1994
51,000
Honda Prelude 1994
100,000
Honda Civic 1994
1,022,000
Honda Civic 1994
74,000
Honda NSX 1994
2,231,000
Honda Accord 1994
193,000
Honda Legend 1994
184,349
Honda Accord 1994
177,000
Honda Civic 1994
65,000
Honda NSX 1994
2,352,000
Honda Integra 1994
234,000
Honda Legend 1994
108,000
Honda Civic 1994
55,000
Honda Accord 1994
43,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Prelude 1993
100,000
Honda NSX 1993
268,015
Honda Prelude 1993
100,000
Honda NSX 1993
331,828
Honda Prelude 1993
100,000
Honda Civic 1993
46,000
Honda Civic 1993
297,000
Honda Accord 1993
37,000
Honda NSX 1993
2,023,000
Honda Legend 1993
85,000
Honda NSX 1993
2,876,000
Honda NSX 1993
1,960,000
Honda NSX 1993
2,128,000
Honda NSX 1993
315,875
Honda Civic 1993
386,000
Honda Civic 1993
561,000
Honda Civic 1993
51,000
Honda Civic 1993
477,000
Honda NSX 1993
1,861,000
Honda Civic 1993
36,000
Honda NSX 1993
1,715,000
Honda NSX 1993
306,303
Honda Accord 1993
220,000
Honda Accord 1993
176,000
Honda Prelude 1993
221,000
Honda Accord 1993
186,000