จ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 843 บาท(4) 7 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 200,000 บาท

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมแค่เดือนละ 843 บาท(4) เพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 90 ปี

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินคืน 2% ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-16

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 200,000 บาท

ตัวอย่างตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    799.10    838.90
30 - 39    837.90    882.60
40 - 49    899.80    956.40
50 - 59 1,001.40 1,073.60

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    1,598.20    1,677.80
30 - 39    1,675.80    1,765.20
40 - 49    1,799.60    1,912.80
50 - 59    2,002.80    2,147.20

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    2,397.30    2,516.70
30 - 39    2,513.70    2,647.80
40 - 49    2,699.40    2,869.20
50 - 59    3,004.20    3,220.80

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

Image
Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

Customer Reviews

โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7 เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อประกันชีวิตโครงการเมืองไทย Whole life 90/7 ให้กับลูกที่พึ่งเกิดใหม่ของคุณ สมมุติว่าคุณเลือกทุนประกัน 300,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จะได้รับเงินจ่ายคืน 2% ของทุนประกัน (1,500 บาท) ทุกทุกปี จนถึงครบอายุ 89 ปี หมายความว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตของคนคนหนึ่ง คุณจะได้รับเงินผลประโยชน์รวม 111,000 บาท (ตั้งแต่อายุ 16 จนถึง 90 ปี) โดยมีทุนประกันชีวิต300,000 บาท แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ แต่ก็ใช้ในการดูแลค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

  1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อทำการนัดหมายให้เมืองไทยประกันชีวิตติดต่อกลับ
  2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต

(1) รับเงินจ่ายคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 - ครบอายุ 89 ปี
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(3) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

(4) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 31 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชีพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยในความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย Whole Life 90/7

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ขอยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
 

  1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
  3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

 

คำเตือน:

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

โปรโมชั่น

Latest financial news