จ่ายเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 843 บาท(4) 7 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 200,000 บาท

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมสั้น คุ้มครองนาน

ออมแค่เดือนละ 843 บาท(4) เพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 90 ปี

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินจ่ายคืนสูง

รับเงินคืน 2% ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-16

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

พร้อมผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 200,000 บาท

ตัวอย่างตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยรายเดือน โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    799.10    838.90
30 - 39    837.90    882.60
40 - 49    899.80    956.40
50 - 59 1,001.40 1,073.60

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    1,598.20    1,677.80
30 - 39    1,675.80    1,765.20
40 - 49    1,799.60    1,912.80
50 - 59    2,002.80    2,147.20

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

อายุ เพศหญิง เพศชาย
ปี บาท บาท
20 - 29    2,397.30    2,516.70
30 - 39    2,513.70    2,647.80
40 - 49    2,699.40    2,869.20
50 - 59    3,004.20    3,220.80

*ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ

Image
Image

ทำไมต้อง Rabbit Finance

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราทำให้เรื่องยุ่งยากของประกันชีวิตกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่าสำหรับคุณ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและบริการคุณอย่างเข้าใจ

Customer Reviews

โครงการเมืองไทย Whole Life 90/7 เปิดโอกาสให้คุณสามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 90 ปี ด้วยการชำระเบี้ยเพียง 7 ปีเท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อประกันชีวิตโครงการเมืองไทย Whole life 90/7 ให้กับลูกที่พึ่งเกิดใหม่ของคุณ สมมุติว่าคุณเลือกทุนประกัน 300,000 บาท ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 จะได้รับเงินจ่ายคืน 2% ของทุนประกัน (1,500 บาท) ทุกทุกปี จนถึงครบอายุ 89 ปี หมายความว่าจนถึงบั้นปลายชีวิตของคนคนหนึ่ง คุณจะได้รับเงินผลประโยชน์รวม 111,000 บาท (ตั้งแต่อายุ 16 จนถึง 90 ปี) โดยมีทุนประกันชีวิต300,000 บาท แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ แต่ก็ใช้ในการดูแลค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเช่น ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

  1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อทำการนัดหมายให้เมืองไทยประกันชีวิตติดต่อกลับ
  2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต

(1) รับเงินจ่ายคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 - ครบอายุ 89 ปี
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(3) เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

(4) เป็นตัวอย่างของผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 31 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขั้นอาชีพ 1 ซื้อประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 

หมายเหตุ

- เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

 

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยในความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆแล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย Whole Life 90/7

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

ขอยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
 

  1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
  3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

 

คำเตือน:

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Subscribe now to get our latest offers

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

โปรโมชั่น

Latest financial news